Οδηγίες στους εισαγωγείς – εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων και τις τελωνειακές αρχές για την επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους των 1.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά αυτοκίνητα δίνει με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η επιβολή περιβαλλοντικού τέλος ταξινόμησης ύψους 1.000 ευρώ:

  • για τα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2960/01, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5b (πλέον αυτών που υπάγονται σε Euro 5a), όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008, καθώς και
  • για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε’ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων και Euro 5b, (πλέον αυτών που υπάγονται σε Euro 5a), όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007 (L 171) και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199),

Επιπλέον, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους , τα οχήματα τα οποία υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5b, για τα οποία έχουν υποβληθεί έως και την 1η Μαρτίου 2022 δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή:

  • Εξαιρούνται από το περιβαλλοντικό τέλος τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα που παραλαμβάνονται με πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μετοικούντες, Διεθνείς Οργανισμούς, Πρεσβείες, κ.λπ.),
  • Επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα για τα οποία προβλέπεται, μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σε ποσοστό, ανάλογο με το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταξινόμησης (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, κ.λπ.).

Επίσης δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους για:

  • τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3134)
  • τα οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο διαχείρισης δημοσίου υλικού,
  • οχήματα, τα οποία επαναταξινομούνται με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)

Πηγή: newsbeast.gr