Στην ψηφιακή εποχή περνάει η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Από τις 2 Μαΐου 2023 και μετά, σχεδόν 100.000 αιτήσεις ετησίως μπορούν, πλέον, να υποβάλλονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Με τη νέα διαδικασία:

 • Διευρύνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή.
 • Επιταχύνεται και απλοποιείται η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο.

Σημειώνεται ότι για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία:

 1. Οι αγρότες υποβάλλουν δήλωση – αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
 2. Η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από 2.5.2023 μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2023.
  • Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.
 3. Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του προς επιστροφή ποσού. Επιπλέον στο στάδιο αυτό, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.
 4. Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.
  • Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι, ο τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο. Αντίστοιχα, τα εν λόγω παραστατικά αναφέρονται κατ’ελάχιστο σε Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά και συγκεκριμένα 3.1 Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεος εκδότης, 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης/Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων, 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης Αυτοτιμολόγηση, 5.1 Πιστωτικό Στοιχείο Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση, καθώς και 5.2 Πιστωτικό Στοιχείο Μη Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση.
  • Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των ως άνω παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου υποχρεούται να επισημάνει αυτά με την σχετική ένδειξη αγοράς αγροτικών αγαθών/ υπηρεσιών της στήλης 40 (Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις) του Παραρτήματος της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή.
 5. Ο χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία. Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.
 6. Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ.
 7. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Πηγή: newsbeast.gr