Με τις γονικές παροχές και δωρεές να βρίσκονται…στα πάνω τους μετά την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στις 800.000 ευρώ και την υπογραφή συμβολαίων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες να έχει πάρει παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2022, η ΑΑΔΕ παρέχει έντεκα οδηγίες για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι που αναλογούν στο συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ), καθώς επίσης και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα. Το ηλεκτρονικό έγγραφο ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών και το οποίο μεταβάλλεται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται με αυτό.

Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου, τον χρόνο απόκτησης του δικαιώματος επί του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των εν λόγω ετών. Η δήλωση αυτή μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης, το δικαίωμα επί ακινήτου περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ όπως αυτό αναγράφεται κατ’ έτος στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων ΕΝΦΙΑ με την ορθή απεικόνιση του δικαιώματος και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου, τόκων και προστίμων.

Τα 11 βήματα για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή της υπεύθυνης δήλωσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, όσοι επιθυμούν την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, αφού μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1.Επιλέξτε το τρέχον έτος.

2.Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο τρέχον έτος.

3.Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.

4.Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.

5.Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.

6.Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί.

7.Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση.

Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 αντί του πιστοποιητικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

8.Επιλέξτε το τρέχον έτος.

9.Επιλέξτε την καρτέλα Υπεύθυνες Δηλώσεις και από τις διαθέσιμες ενέργειες την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.

10.Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση (περιγραφικά στοιχεία ακινήτου κ.λπ.)

11.Επιλέξτε από τις διαθέσιμες ενέργειες Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και στη συνέχεια εκτύπωση.

Πηγή: newsbeast.gr