Οι υγειονομικοί υπάλληλοι και λειτουργοί που απουσίαζαν από την εργασία τους ή όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 30 Νοεμβρίου 2021 δεν θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι υγειονομικοί θα δουν με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου το μπόνους που ανέρχεται στο ήμισυ των αποδοχών τους.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι:

Το πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας.

Στο προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των υγειονομικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρέτησαν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρέτησαν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί (αποκλειομένων όλων των λοιπών περιπτώσεων εκπληρώσεως στρατιωτικής θητείας), καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Εξαιρούνται από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Υγειονομικός με στολή για τον κορονοϊό σε νοσοκομείο

Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου και στο εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο σε οργανικές μονάδες του Ε.Σ.Υ. ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές (πλην στρατιωτικών νοσοκομείων) δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όσοι εκ του προσωπικού απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια συνεχώς καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1-1-2021 έως και 30-11-2021, με εξαίρεση μόνο την αναρρωτική άδεια και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Εργαζόμενοι σε αναρρωτική άδεια

Στον υπάλληλο ή λειτουργό που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και ο υπάλληλος ή λειτουργός έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα (είτε με τη μορφή μισθού είτε ως αποζημίωση από το πρώην Ι.Κ.Α.).

Άρση αναστολής

Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δηλαδή τμήμα ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσέφερε υπηρεσία και του καταβλήθηκαν αποδοχές. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το προσωπικό που παρείχε εξ αποστάσεως εργασία δεν εμπίπτει στην εξαίρεση συνεπώς, δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Εφόσον υπήρξε απουσία υπαλλήλου ή λειτουργού, ένεκα λήψης οιασδήποτε θεσμοθετημένης άδειας, για μέρος μόνο του χρονικού διαστήματος και εφόσον του καταβλήθηκαν αποδοχές καθ’ όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα θα του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος δεν μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 μέχρι και 30-11-2021 θα λάβει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. και υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021.

Εφόσον έχει επέλθει μεταβολή του καταβαλλόμενου βασικού μισθού κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της ανωτέρω παροχής γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες του εν λόγω διαστήματος, κατά τους οποίους καταβλήθηκαν τα (διάφορα) ποσά των βασικών μισθών.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Το επίδομα χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της παροχής στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.

Οι κρατήσεις, το πλαφόν στις αποδοχές και το ακατάσχετο

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος.

Δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ιατρών, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή: newsbeast.gr