Μέχρι και €5 εκατ. χρηματοδότηση θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Ο λόγος για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF) το οποίο και αναμένεται να παρέχει χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος του 2022.

Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη: 

  • Δάνεια τακτής λήξης, για:
  • τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
  • την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
  • την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
  • Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας. 

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου(1) και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να βρουν μία λύση που να ταιριάζει στα επιχειρηματικά τους σχέδια θα πρέπει να επισκεφθούν την Εθνική Τράπεζα και να συζητήσουν με τον επαγγελματικό τους σύμβουλο. Στη συνέχεια, θα γίνει η υποβολή της αίτησης, μαζί με το επενδυτικό σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις απορίες σας σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ

  1. Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

Πηγή: newsbeast.gr