Ο Σωτήρηç Δανέζηç επιστρέφει σε περιοχέç του πλανήτη που σηµαδεύτηκαν από πολέµουç, ανθρωπιστικέç κρίσειç, φυσικέç καταστροφές και συναισθηµατική φόρτιση για να παρουσιάσει τιç µοναδικέç ιστορίεç του, αυτή τη φορά µέσα από την έκθεση φωτογραφίαç και νέων µέσων «Non-Returns», την οποία επιµελείται ο Βαγγέληç Ιωακειµίδηç.

Η τρίτη ατοµική έκθεση του γνωστού πολεµικού ανταποκριτή και δηµοσιογράφου, σε συµπαραγωγή του Δήµου Πειραιά, τηç Δηµοτικήç Πινακοθήκηç και του Εργαστηρίου Φιλοσοφίαç και Φωτογραφίαç, µε χορηγό Τεχνολογίαç την LG OLED TV, ανοίγει τιç πύλεç τηç στο κοινό την Παρασκευή 15 Απριλίου στιç 18.00, στη Δηµοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, στην οδό Φίλωνοç 29.

Το νέο καλλιτεχνικό εγχείρηµα του Σωτήρη Δανέζη περιλαµβάνει περισσότερα από 300 φωτογραφικά έργα, εγκαταστάσειç, προβολέç και στιγµιότυπα από τα ντοκιµαντέρ του. Στον χώρο θα εκτεθούν για πρώτη φορά προσωπικά αντικείµενα τα οποία έφερε µαζί του πίσω στην Ελλάδα ωç ενθύµια-ίχνη των αποστολών που πραγµατοποίησε και των ιστοριών που κατέγραψε.

Το σύνολο του έργου δηµιουργήθηκε παράλληλα και κατά τη διάρκεια των δηµοσιογραφικών αποστολών και των γυρισµάτων του στην Ελλάδα και σε περισσότερεç από 80 χώρεç του κόσµου τα τελευταία 25 χρόνια.

Στη Δηµοτική Πινακοθήκη του Πειραιά ο επισκέπτηç θα περιηγηθεί σε τρειç διαφορετικούç χώρουç και σε 15 ενότητεç, οι οποίεç λειτουργούν συνδυαστικά µε τα ψηφιακά έργα. Επιπλέον, υπάρχουν έξι οπτικοακουστικέç ενότητεç (transmedia docs) που λειτουργούν ωç αυτοτελείç µικρέç ιστορίεç µε θεµατολογία βασισµένη σε συγκεκριµένα γεγονότα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  ΠΕΙΡΑΙΑ                            

Η έκθεση είναι ανοιχτή καθηµερινά από τιç 10.00 έωç τιç 14.00 και από τιç 17.00 έωç τιç 20.00 και θα διαρκέσει από τιç 15 Απριλίου έωç τιç 29 Μαΐου 2022.

Λίγα λόγια για την έκθεση από τον επιµελητή Βαγγέλη Ιωακειµίδη: Βασικόç πυρήναç τηç έκθεσηç είναι η έννοια τηç ατελέσφορηç αλλά και επαναλαµβανόµενηç επιστροφήç. Η µη επιστροφή. Το ανεπίστρεπτο βίωµα. Ο φωτογράφοç επιστρέφει εµµονικά σε σηµεία και γεγονότα του κόσµου, αναζητώνταç το θεµέλιο ενόç νοήµατοç που πάντα διαφεύγει την οριστική του καταγραφή. Το ίδιο το φωτογραφικό γεγονόç, το εξαγόµενο τηç εµπειρίαç, είναι επίσηç αδύνατον να το επισκεφτεί κάποιοç δεύτερη φορά, αφού συντελείται άπαξ. Έτσι, η επιστροφή από, αλλά και προç, το γεγονόç παραµένει µια δυνητικά ανεκπλήρωτη επιθυµία.

Η προσέγγιση του έργου λειτουργεί πέρα από το περιεχόµενο των µεµονωµένων εικόνων. Ο θεατήç δεν προσκαλείται να εστιάσει µόνο στιç ιστορίεç, όσο συγκλονιστικέç και αν είναι. Αυτό που καλείται να δει είναι τιç λεπτέç γραµµέç που διακρίνουν την Ιστορία από τιç ιστορίεç, τον φανατισµό από την πίστη, τη σιωπή από τη διαµαρτυρία, υπό το πρίσµα όχι των αντιθέσεων αλλά τηç συνεχούç ροήç.

Πρόκειται για µια αφήγηση που έχει ξαναγραφεί µέσα από συσχετισµούç και απορίεç. Ή µάλλον µέσα από µια διερώτηση που αφορά και τα δύο υποκείµενα: φωτογράφο και θεατή. Απορίεç οι οποίεç δεν ανταποκρίνονται στο ιστορικό ή γεωγραφικό πλαίσιο των ίδιων των γεγονότων αλλά στουç συνδυασµούç που εµφανίζονται στο υλικό όταν ανιχνεύουµε κοινά µοτίβα, οπτικέç, τρόπουç αφηγηµατικήç προσέγγισηç και εµπειρίεç.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιµελητήç: Βαγγέληç Ιωακειµίδηç

Επιστηµονικόç Σύµβουλοç: Χρήστοç Χρυσόπουλοç Οπτική Ταυτότητα: Schema – Δήµητρα Χρονά Προσαρµογή Οπτικήç Ταυτότηταç: Μαρία Αθανασίου Προσαρµογή Transmedia Doc: Κώσταç Χριστακόπουλοç

Μετάφραση – Επιµέλεια Κειµένων: Δηµήτρηç Σαλταµπάσηç Συντονισµόç Παραγωγήç: Ιουστίνη Δρακουλάκου, Βαρβάρα Βαγιανού Fine Art Printing: PHOTOLAB Athens – Στράτοç Ακτίδηç

Πλαίσια: Art Cube

Αρχιτεκτονικόç σχεδιασµόç & κατασκευή ψηφιακήç περιήγησηç:

MALVI – Πάνοç Βούλγαρηç, Μαρία Μαλινδρέτου Ψηφιακέç Εκτυπώσειç Σήµανσηç: Whale Graphics Εγκατάσταση: Artlock

Πηγή: newsbeast.gr