Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2021.

 • Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €638 εκατ., οριακά μειωμένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (€667 εκατ.). Στο Γ΄ τρίμηνο του 2021, ο Κύκλος Εργασιών σημείωσε αύξηση 7%, στα €244 εκατ. από €229 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
 • Τα αποτελέσματα  προ φόρων στο Γ’ τρίμηνο 2021 ήταν κέρδη €8 εκατ., μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών €3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
 • Ενίσχυση Λειτουργικής Κερδοφορίας, με συγκρίσιμα(1) EBITDA €125 εκατ., ήτοι αύξηση 12% σε σχέση με το 9Μ 2020 (€111 εκατ.). 
 • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €98,5 εκατ. έναντι €111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. 
 • Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο 9Μ 2021 αλλά και στο Γ’ Τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των €26 εκατ. διαμορφώθηκε σε 15%.

Τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος (+€6 εκατ. έναντι του 9Μ ’20), των ΑΠΕ (+€2,7 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20), των Παραχωρήσεων (+€0,9 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20) ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-€26,9 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20). 

Οι επιδόσεις ανά κλάδο δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2021 σε €455 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €36 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €637 εκατ. στις 30.09.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020. 

Σε μία ακόμη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως και δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της Πανδημίας, η οποία παραμένει στο προσκήνιο των οικονομικών εξελίξεων, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εμφανίζει πλέον ορατά σημάδια ανάκαμψης, επιταχύνοντας την υλοποίηση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσής του και προετοιμάζοντας τη μετάβασή του σε πορεία ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια Εννεαμήνου του ’21, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον κλάδο Κατασκευής, ο κύκλος εργασιών του Γ΄ τριμήνου ’21 κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ’20 (+9%), ενώ παρατηρήθηκε κάμψη στην λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων πέρασε σε κερδοφορία στο Γ’ Τρίμηνο ’21 (+€8 εκατ.) μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €125 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο 12%, συγκρινόμενα με το 9Μ του ’20. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ., θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων.

Ευθύμιος Μπουλούτας,

 Διευθύνων Σύμβουλος

Ι. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 9Μ 2021 

 • Αποτελέσματα Χρήσης
 • Οριακή μείωση εσόδων 4% έναντι του 9Μ ’20

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 9Μ ’21 σε €638 εκατ. έναντι €667 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 4%, (ή κατά €29 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά €14 εκατ. (από €152 εκατ. σε €166 εκατ.) καθώς και οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλοντος παρουσίασαν επίσης αύξηση εσόδων κατά €4 εκατ. (από €68 εκατ. σε €72 εκατ.) και €8 εκατ. (από €75 εκατ. σε €84 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 9Μ ’20. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €57 εκατ. (από €374 εκατ. σε €317 εκατ.).

 • Αύξηση εσόδων 7% έναντι του Γ΄ τριμ. ’20

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το Γ’  τρίμηνο  ’21 σε €244 εκατ. έναντι €229 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο ’20, αυξημένα κατά 7%,  (ή κατά €15 εκατ.). Οι κλάδοι Παραχωρήσεων και Κατασκευής παρουσίασαν έσοδα στο Γ΄ τρίμηνο ’21 αυξημένα, σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο ’20, κατά +12% και +9% αντίστοιχα, καθώς και οι κλάδοι Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασαν έσοδα με οριακές αυξήσεις +1% και 2% αντίστοιχα ενώ ο Κλάδος των ΑΠΕ εμφάνισε έσοδα μειωμένα κατά 11% σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο ’20.

 • Μείωση εξόδων διοίκησης κατά 26% έναντι του 9Μ ’20

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €35,6 εκατ. το 9Μ ’21 έναντι €48,4 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 26% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 11 τριμήνων. 

Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το 9Μ ’21 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα (€3,3 εκατ.) με το 9Μ ’20. Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν το 9Μ ’21 σε €6 εκατ. και -€3,9 εκατ. αντίστοιχα,  έναντι  €6,6 εκατ.  και -€4 εκατ. το 9Μ ’20.

 • Το Συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο 20%

Το Συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε €124,6 εκατ. το 9Μ ’21, έναντι €111,3 εκατ. το 9Μ ’20, σημειώνοντας αύξηση 12%. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,6% σε σχέση με 16,7% κατά την ίδια περίοδο του 2020. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €98,5 εκατ. το 9Μ ’21, σε σύγκριση με €111,3 εκατ. το 9Μ ’20, σημειώνοντας μείωση 11,5%, δηλ. €12,8 εκατ.  Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 15,4% το  9Μ ’21 έναντι περιθωρίου 16,7% το 9Μ ’20.

Το EBITDA για το Γ’ τρίμηνο ’21 ανήλθε σε €48,8 εκατ., σε σύγκριση με €39 εκατ. για το Γ’ τρίμηνο ’20, σημειώνοντας αύξηση 25,2%, δηλ. €9,8 εκατ.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €80 εκατ. το 9Μ ’21 έναντι €79,3 εκατ. το 9Μ ’20.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €18,5 εκατ. το 9Μ ’21 σε σύγκριση με €32 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 42% ενώ για το Γ΄ τρίμηνο ’21 το ΕΒΙΤ ανήλθε σε €22,2 εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 83,4%.

 • Κερδοφορία προ φόρων €8 εκατ. έναντι ζημιών στο Γ΄ τριμ. ’20 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές €39,8 εκατ. το 9μηνο ’21 έναντι ζημιών €24,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ήταν ζημιές €56,1 εκατ. έναντι ζημιών €39,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. 

Για το Γ΄ τρίμηνο ’21 τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη €8 εκατ., μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών €3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους ήταν ζημιές €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €7,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. 

 • Ισολογισμός
 • €455 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 σε €2,9 δισ. έναντι €2,8 δισ. στις 31.12.2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 30.09.2021 σε €455 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. 

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ.), ανήλθε στις 30.09.2021 σε €1.056 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020. 

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €36 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €637 εκατ. στις 30.09.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

 • €300 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €300 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 9Μ 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €50,5 εκατ. (έναντι ζημιάς €50,2 εκατ. το 9Μ του 2020) και συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €120,5 εκατ.

II. Επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας στο 9Μ 2021 

 • Παραχωρήσεις
 • Ανάκαμψη του κλάδου στο 9Μ ‘21

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €166,1 εκατ. το 9Μ 2021, αυξημένα κατά 9,3% έναντι εσόδων €152 εκατ. το 9Μ 2020. Η αύξηση των εσόδων στο 9Μ 2021 οφείλεται στη σταδιακή  ομαλοποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός +12% σε σχέση με το Γ’ τριμ. ‘20) μετά την άμβλυνση των  περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε  €100,4 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €99,6 εκατ. το  9Μ 2020 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ’ 21σε €31,9 εκατ. έναντι κερδών €31,5 εκατ. το 9Μ 2020 (+1,3%).

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανεπηρέαστες από το COVID-19

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €72 εκατ. έναντι  €68 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. 

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €56,9 εκατ. έναντι €54,2 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ ‘21 σε €29,6 εκατ. έναντι €28,2 εκατ. το 9Μ 2020 (+5%). 

 • Περιβάλλον
 • Αύξηση κύκλου εργασιών +11% και EBITDA +63% 

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €83,6 εκατ. το 9M 2021, αυξημένα από τα €75,3 εκατ. το 9M 2020 κατά 10,9%.

Το EBITDA ανήλθε σε €15,4 εκατ. το 9M 2021 έναντι €9,5 εκατ. το 9M 2020 (+63%).

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11,5 εκατ. το 9M 2021 έναντι €5,4 εκατ. το 9M 2020 (+114,5%).

 • Κατασκευή
 • Επαναπροσδιορισμός μεγέθους του κλάδου της Κατασκευής

Το 9M 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €317,4 εκατ., μειωμένα κατά 15,2% (ή €57 εκατ.) έναντι εσόδων €374,5 εκατ. το 9M 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. 

Τα έσοδα του κλάδου για το Γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €128 εκατ. έναντι €117,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 8,7%.

 • Συγκρίσιμο EBITDA -€44 εκατ. το 9Μ ‘21

Το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€43,9 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι -€43,2 εκατ. το 9Μ 2020, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€70,1 εκατ., έναντι -€43,2 εκατ. κατά το 9Μ 2020.

Το 9Μ 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €85,3 εκατ. έναντι ζημιών €58,9 εκατ. το 9Μ 2020.

 • Ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.09.2021 σε €2 δισ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

 • Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €4,7 εκατ. το 9Μ 2021, έναντι €5,1 εκατ. το 9Μ 2020, μειωμένα κατά 8,5%, λόγω επίπτωσης του COVID-19.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €2,7 εκατ. το 9Μ 2020 (-8,4%).

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €0,4 εκατ. το 9 Μ 2021 έναντι κερδών €0,1 εκατ.  το 9Μ 2020.

Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της εξάπλωσης COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα βασικά μεγέθη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ περιλαμβάνονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2021. (http://ellaktor.com, σύνδεσμος Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου-Θυγατρικών/Θυγατρικές με έδρα Ελλάδα – Ellaktor %)

Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡΟ Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με δραστηριότητες και παρουσία σε 17 χώρες και σχεδόν 5.500 εργαζομένους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €892 εκατ. (2020), συνδυάζοντας τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 100η θέση μεταξύ των  μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte – July 2021). Περισσότερα στο ellaktor.com

Πηγή: newsbeast.gr