Την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων έχει ως στόχο η επικαιροποιημένη αναλυτική προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία έρχεται σε συνέχεια της αρχικής προδημοσίευσης, τον Σεπτέμβριο του 2022. Η υποβολή προτάσεων για τις δύο από τις τέσσερις, συνολικά, παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη δράση, αναμένεται εντός του α’ τριμήνου του 2023.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €300 εκατ. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Data

Προϋπολογισμός: €300 εκατ.

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη και ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ανά παρέμβαση:

Παρέμβαση I: €60 εκατ. – α’ τρίμηνο 2023

Παρέμβαση II: 180 εκατ. – β’ τρίμηνο 2023

Παρέμβαση III: 39 εκατ. – α’ τρίμηνο 2023

Παρέμβαση ΙV: 21 εκατ. – β’ τρίμηνο 2023

Δικαιούχοι

  • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
  • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης:

  • βιομηχανική έρευνα
  • πειραματική ανάπτυξη
  • μελέτες σκοπιμότητας

Οι μελέτες σκοπιμότητας δεν χρηματοδοτούνται αυτοτελώς στο πλαίσιο της Δράσης αλλά ως μέρος του ερευνητικού έργου.

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής:

Παρέμβαση I: €800 χιλ.

Παρέμβαση II: €2 εκατ.

Παρέμβαση III: €2 εκατ.

Παρέμβαση ΙV: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr