Μέσω δύο χρηματοδοτικών δράσεων θα γίνει η διάθεση πόρων ύψους €700 εκατ. στους δικαιούχους του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», το οποίο έχει προδημοσιευτεί και αναμένεται.

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • κτίρια
 • εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • μηχανήματα – εξοπλισμός
 • πιστοποίηση προϊόντων
 • δαπάνες marketing
 • δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας

Η κάθε επιμέρους δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

Info – Data

 • Συνολικός προϋπολογισμός: €700 εκατ.
 • Προϋπολογισμός Δράσης 1: €350 εκατ.
 • Προϋπολογισμός Δράσης 2: €350 εκατ.
 • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου Δράσης 1: €200.001 έως και €1 εκατ.
 • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου Δράσης 2: €30 χιλ. έως και €200 χιλ.

Δράση 1 – Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και €1 εκατ. Θα υλοποιηθεί με πόρους συνολικού ύψους €350 εκατ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του €1 εκατ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η εν λόγω δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δράση 2 – Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από €30 χιλ. έως και €200 χιλ. και θα υλοποιηθεί με πόρους συνολικού ύψους €350 εκατ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1, είτε μόνο στη Δράση 2.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr