Ένα ακόμη σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού €100 εκατ., που αφορά την αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας, προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο λόγος για το πρόγραμμα «Smart Rediness». Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (23/3) αφορά τις αιτήσεις εγγραφής εγκαταστατών στο σχετικό Μητρώο του προγράμματος. Αιτήσεις έκδοσης voucher μπορούν να υποβάλλονται από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον αυτές βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Ως περιοχές παρέμβασης ορίζονται αυτές από τις οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο οπτικών ινών που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Στόχος του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Readiness» επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», παρέχοντας επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των σχετικών εργασιών.

Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.)
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση νέων “έξυπνων” μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου

Η ονομαστική αξία των Vouchers καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης
  • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση
  • Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Διαδικασία ένταξης

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

  • Ο διαχειριστής του κτιρίου ελέγχει στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης
  • Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης και είναι επιλέξιμο, ο διαχειριστής μπορεί να δει τους εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
  • Ο διαχειριστής προβαίνει σε επικοινωνία με τον εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον διαχειριστή
  • Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης voucher όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 12 του οδηγού προγράμματος.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr