Ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους που τους επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός σπεύδουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για να βρουν το δίκιο τους. Από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 91.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή με τρεις στους δέκα να δικαιώνονται και την Εφορία να σβήνει πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, η ΑΑΔΕ αναμένεται από τον επόμενο μήνα να θέσει σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τις ενστάσεις των φορολογούμενων. Η ενεργοποίηση της εφαρμογής έχει μπει στη τελική ευθεία καθώς διενεργούνται ήδη τα απαραίτητα τεστ για τον έλεγχο του συστήματος προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην υποβολή των προσφυγών από όσους δεν αποδέχονται τις αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη η νέα εφαρμογή δεν θα επιτρέπει στους φορολογούμενους να υποβάλλουν μία προσφυγή πολλές φορές, ή να υποβάλλουν εκ νέου προσφυγή που έχει απορριφθεί ή ερωτήματα για τους λόγους απόρριψης η καθυστέρησης στην εξέταση της προσφυγής καθώς αναμένεται ότι η νέα διαδικασία θα προκαλέσει κύμα προσφυγών ακόμα και για περιπτώσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης όπως η αύξηση του φόρου εισοδήματος με βάση τις φορολογικές δηλώσεις.

Μέσω της νέας πλατφόρμας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας των προσφυγών που υπέβαλλαν και των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται μετά την έκδοση της απόφασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όσοι θέλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνουν τα ακόλουθα πεδία:

  • τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου
  • την προσβαλλόμενη πράξη
  • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του
  • τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και μόνο εφόσον το αίτημα υποβάλλεται και οριστικοποιείται την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ότι έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 91.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) αμφισβητώντας τις αποφάσεις της εφορίας και του ελεγκτικού μηχανισμού για καταβολή πρόσθετων φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΑΑΔΕ από τις 75.622 υποθέσεις που εξετάστηκαν την περίοδο από το 2013 έως και τον Ιούλιο του 2022, οι 28.665 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Οι φορολογούμενοι που οι προσφυγές τους απορριφθούν από την ΔΕΔ μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η προσφυγή κατατίθεται από τον υπόχρεο στη γραμματεία της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, εντός 30 ημερών από την συντέλεση της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης (εφόσον η απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημέρα αποστολής.

Πηγή: newsbeast.gr