Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε., σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία που είναι σχετική με τις επιπτώσεις της εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19 και που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε € 15.636 χιλ. έναντι € 17.162 χιλ. μειωμένος κατά 8,89% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7.508 χιλ. έναντι € 8.143 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,80%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση και ανήλθε σε 48,01% από 47,45%. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.689 χιλ. έναντι € 2.413 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,43%.Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 824 χιλ. έναντι € 502 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 64,13%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 52 χιλ. έναντι ζημιών € 259 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019.

Οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 14.869 χιλ. από € 15.749 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 5,59%. Στις χώρες του εξωτερικού όπου οι επιπτώσεις από την πανδημία του COVD 19 είναι πιο σοβαρές, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση κατά 42,84% στις € 1.582 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 από € 2.767 χιλ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 16.902 χιλ. έναντι € 19.049 χιλ. μειωμένος κατά 11,27% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 8.493 χιλ. έναντι € 9.813 χιλ. το ενιάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 13,44%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 3.329 χιλ. έναντι € 3.466 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 μειωμένα κατά 3,96%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο  σε € 712 χιλ. έναντι € 763 χιλ. το ενιάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση  κατά 6,71%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε ζημιά € 264 χιλ. έναντι ζημιών € 141 χιλ. του ενιαμήνου του 2019.

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε € 12.833 χιλ. την 30.09.2020, έναντι € 12.418 χιλ. την 31.12.2019 , σημειώνοντας αύξηση κατά 3,34% που αφορά κατά κύριο λόγο στην  χρήση των πακέτων χρηματοδότησης (επιστρεπτέα προκαταβολή)  που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε € 2.494 χιλ. την 30.09.2020 και € 2.724 χιλ. την 31.12.2019. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε € 46.942 χιλ. την 30.09.2020 και € 48.605 χιλ. την 31.12.2019. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7.12.2020 αποφάσισε την έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, έως έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.062.000,00), με επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ποσού ευρώ 11.062.000,00, με υφιστάμενα επιτόκια που κυμαίνονται από 3,0% μέχρι 3,6%. Το ανωτέρω, μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, συμβατικό επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, σε συνδυασμό με την συμφωνηθείσα περίοδο χάριτος ενός έτους, κατά την οποία η εταιρεία θα καταβάλει μόνο το ποσό των τόκων, εξασφαλίζει στην εταιρεία αφενός μεν σημαντικό οικονομικό όφελος αφετέρου δε, ενισχύονται σταθερά τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την περίοδο χάριτος, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

Οι πωλήσεις της εταιρείας για τον μήνα Οκτώβριο κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα (€ 2.179 χιλ. για το 2020 έναντι € 2.333 χιλ. για το 2019) . Για το διάστημα 1/1-30/11/2020 η εταιρεία, κατάφερε να περιορίσει την απώλεια του τζίρου στις λιανικές πωλήσεις σε ποσοστό 8% σε σχέση με το περσινό διάστημα. Όμως μετά την επιβολή και του δεύτερου lockdown την 7/11/2020 περιορίστηκαν οι  πωλήσεις σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, όπου  η εταιρεία σημειώνει σημαντικό ποσοστό των ετήσιων συνολικών εσόδων. Παρόλα αυτά  εκτιμάται ότι  η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για το μήνα Δεκέμβριο θα καταφέρει να διατηρήσει περίπου το 60% – 65% του τζίρου του περσινού Δεκεμβρίου. Παράλληλα η εταιρεία εξακολουθεί να κάνει χρήση των πακέτων ελάφρυνσης που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση με αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους του προσωπικού, την επιδότηση ενοικίου για το μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων και την ένταξη στο διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, μειώνοντας έτσι ένα μέρος των λειτουργικών της εξόδων.

H Διοίκηση εκτιμά ότι διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης που δημιουργούν την βάσιμη πεποίθηση ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και το νέο κύμα της πανδημίας που θα επηρεάσει την λήξη της τρέχουσας χρήσης και ίσως και την έναρξη του 2021.

Πηγή: newsbeast.gr