Από την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Μαΐου, θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα της δράσης «Φορτίζω Παντού», η οποία έχει στόχο την εγκατάσταση 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτιστης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ενώ ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα €79,79 εκατ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία, με όρους υγιούς ανταγωνισμού, ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας τόσο τις πόλεις όσο και το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις
 • Συναιτερισμοί
 • Συμπράξεις
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις

Οικονομικά κίνητρα

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για

 • την προμήθεια
 • εγκατάσταση
 • και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων, σε βασικές μεταφορικές υποδομές (εθνικές οδοί, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και σε ιδιωτικούς χώρους με δημόσια πρόσβαση όπως:
 • πρατήρια καυσίμων
 • σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ)
 • και άλλα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων κ.ά.)

Δύο κατηγορίες

Οι δικαιούχοι είναι οι φορείς που καλύπτουν το κόστος της επένδυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Ι και ΙΙ):

 • Κατηγορία Ι: Κύριοι ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός, και οι οποίοι συμβάλλονται με Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού
 • Κατηγορία ΙΙ: Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)., οι οποίοι συμβάλλονται για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Κατανομή προϋπολογισμού

Όπως προαναφέρθηκε, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι €80 εκατ., προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται, βάσει του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης, ως εξής:

Κατηγορία Α με προϋπολογισμό €30 εκατ. (που κατανέμεται ανά Περιφέρεια): Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των 7,4 kW. Επιπλέον:

 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι της κατηγορίας Α είναι οι παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης που έχουν προηγηθεί για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων αυτών σταθμών.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας καθορίζονται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ενώ τίθενται ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου, τα οποία φτάνουν έως το 70% για τους μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους.

Κατηγορία Β για σταθμούς φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους με δημόσια πρόσβαση εκτός της κατηγορίας Α με προϋπολογισμό €50 εκατ. και επιμέρους κατανομή ως εξής:

 • Σταθμοί φόρτισης επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτοκινητόδρομοι, βασικότερα λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί (π/υ €15 εκατ.)
 • Σταθμοί φόρτισης σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α.. (π/υ €35 εκατ. που κατανέμεται ανά Περιφέρεια)

Επιπλέον για τους σταθμούς της κατηγορίας Β ισχύουν τα εξής:

 • Eπιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων για αυτή την κατηγορία είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 30 kW, με εξαίρεση τους σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ) στις οποίες είναι επιπλέον επιλέξιμοι και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 7,4 kW.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο εγκαθίστανται οι σταθμοί, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 20% (π.χ. μεγάλη εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών) έως 65% (π.χ. μικρή εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στην Θράκη). Επίσης, τίθεται μέγιστο ύψος συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ανά σταθμό φόρτισης αναλόγως την ισχύ εξόδου του σταθμού και τον τρόπο σύνδεσής του (μέγεθος παροχής) στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο θεωρούνται επιλέξιμοι για τη λήψη των ενισχύσεων της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον παρέχουν δημόσια πρόσβαση κατ’ ελάχιστο σε 12-ωρη βάση καθημερινά και για 5 ημέρες την εβδομάδα.

Ως προς τον αριθμό αιτήσεων για την κατηγορία Α ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τόσες αιτήσεις όσες και οι Παραχωρήσεις για σταθμούς φόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σ.Φ.Η.Ο. Δήμων στις οποίες αποτελεί Παραχωρησιούχο κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού. Για την κατηγορία Β, μπορούν να γίνουν έως 6 αιτήσεις ανά Περιφέρεια (οι αιτήσεις γίνονται για σταθμούς φόρτισης εντός της ίδιας Περιφέρειας) και εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι περιορισμοί για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει κάθε δικαιούχος, οι οποίοι ισχύουν σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr