Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής.

Με εμπιστοσύνη στη σταθερά επιτυχημένη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και στις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα τις κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις για το έτος 2023. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: άνω των €0,45 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.

Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος

2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023

  • Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμενα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των €0,45, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των

€0,37 το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022

  • Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας
  • €1,7δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
  • Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
  • Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%
  • Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις
  • Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού
  • Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις

Εκτιμήσεις 2023

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εκτίμηση 2023
Κέρδη ανά μετοχή εξομαλυμένα, προσαρμοσμένα για την πληρωμή του κουπονιού AT1 (€) >€0,45
Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) εξομαλυμένη, προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (€)   ~10%
Kαθαρό επιτοκιακό περιθώριο / ενεργητικό (%) Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο / Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (%) >2,0% >2,5%
Καθαρά έσοδα προμηθειών / ενεργητικό (%) ~0,6%
Δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα (%) Μείωση λειτουργικών εξόδων, σε επαναλαμβανόμενη βάση (%) <42% ~2%
Καθαρή πιστωτική επέκταση (€δισ.) ~€1,7
Δείκτης ΜΕΑ (%) <6%
Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) >60%
Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου (%) ~100μ.β.

Σημείωση: Στοιχεία σε επαναλαμβανόμενη βάση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η Πειραιώς Financial Holdings επιταχύνει την έγκαιρη παροχή οικονομικών πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό το 2023, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω οικονομικό ημερολόγιο:

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 Αποτελέσματα Έτους 2022
Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2023
Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 Αποτελέσματα 1ου 6μήνου 2023
Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 Αποτελέσματα 9μήνου 2023

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση
  1 2023 Δημιουργία Εποπτικού Κεφαλαίου Το εποπτικό κεφάλαιο που αναμένεται να δημιουργηθεί μεταξύ του τέλους της περιόδου 2022 και του τέλους της περιόδου 2023, μετρούμενο σε μονάδες βάσης σε σχέση με το αναμενόμενο σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό του τέλους της περιόδου 2023.
  2 Ακαθάριστα Δάνεια ή Δάνεια Πελατών Τα ακαθάριστα δάνεια αναφέρονται ως το σύνολο  των προ προβλέψεων δανείων και προκαταβολών προς πελάτες στο αποσβεσμένο κόστος, το οποίο αναπροσαρμόζεται με την κατανομή τιμών αγοράς
    3 Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη & προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV) Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος του εξομαλυμένου καθαρού κέρδους της περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1, διαιρούμενη προς τη Μέση Ενσώματη Λογιστική Αξία για την περίοδο
  4 Απόδοση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μέσος όρος) Ακαθάριστα   έσοδα   από   τόκους   από   εξυπηρετούμενα   ανοίγματα   προς   υπόλοιπα εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της περιόδου (μέσος όρος)
    5     Βασικά έσοδα Καθαρά έσοδα από τόκους συν (+) καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συν (+) έσοδα από ενοίκια μείον (-) επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, υποκείμενο κόστος κινδύνου, αμοιβές εξυπηρέτησης, έξοδα πιστωτικής προστασίας και άλλες απομειώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων συγγενών εταιρειών
    6   Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded) Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1, όπως ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No 575/2013. Για τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 fully loaded) δεν υπολογίζεται σε pro-forma βάση. Την 01 Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης αντιστοιχεί σε 10,7% και ενσωματώνει την αναγνωρισμένη εύλογη αξία μέσω του αντίκτυπου της αναταξινόμησης λοιπών συνολικών εσόδων
  7 Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ ορίζεται ως ο λόγος των αναμενόμενων ζημίων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος προς τα ΜΕΑ
    8     Δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα ορίζεται ως ο λόγος των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων τα οποία ισούνται με το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις, εξαιρουμένων των εφάπαξ εξόδων προς βασικά έσοδα (όπως ορίζεται εντός). Τα έκτακτα έξοδα ορίζονται στην γραμμή 28
  9 Δείκτης ΜΕΑ Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια και προκαταβολές προς πελάτες στο αποσβεσμένο κόστος
  10   Εισροές ΜΕΑ Οι ακαθάριστες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δλδ. ανοίγματα σε αθέτηση, κ.ά., για την περίοδο. Για τη χρήση 2021, εισροές ΜΕΑ ύψους €0,5 δισ. σχετίζονται με δάνεια που έχουν ενταχθεί σε μορατόρια λόγω του Covid-19
  11   Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας, εξαιρουμένων άλλων μέσων ιδίου κεφαλαίου ήτοι Additional Tier 1 (AT1) – (Πρόσθετο κεφάλαιο Κατηγορίας 1) και άυλων περιουσιακών στοιχείων
  12 Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για την πληρωμή κουπονιού AT1 Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των εξομαλυμένων καθαρών κερδών προσαρμοσμένων για την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς το σύνολο του αριθμού μετοχών
  13   Εξυπηρετούμενα ανοίγματα Ακαθάριστα δάνεια προσαρμοσμένα για τα εποχικά δάνεια του ΟΠΕΚΕΠΕ μείον (-) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μείον (-) τμήματα τιτλοποίησης NPE υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνουν CLOs
    14   Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (DFR) Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα τρία επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της. Το επιτόκιο καθορίζει τους τόκους που λαμβάνουν οι τράπεζες για την κατάθεση χρημάτων στην κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας
15 Καθαρά Δάνεια Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος
  16 Καθαρά έσοδα προμηθειών (NFI) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, έσοδα από προμήθειες μείον (-) έξοδα από προμήθειες
  17 Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ισούνται με τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συν τα έσοδα από μισθώματα, συν τα έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες
# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση
    σε ετησιοποιημένη βάση, επί του μέσου όρου του συνόλου των προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού για την περίοδο (όπως ορίζεται στο παρόν)
18 Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους (-) Έξοδα από τόκους
    19   Καθαρή επέκταση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Νέες εκταμιεύσεις δανείων μείον αποπληρωμές δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις καθαρές ροές από επιστροφή σε κατάσταση τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) και την επίδραση από συναλλαγματικές ισοτιμίες
    20     Καθαρό κέρδος, εξομαλυμένο Το καθαρό κέρδος εξομαλυμένο ορίζεται ως τα κέρδη / (ζημίες) αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) στοιχείων εσόδων, εξόδων και προβλέψεων για ζημίες δανείων που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ (όπως ορίζονται εντός), οριζόμενα κατά περίοδο. Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ορίζονται στη γραμμή #31
  21 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / Ενεργητικό Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς το ενεργητικό ορίζεται ως τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το συνολικό ενεργητικό
  22 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου εξαιρούμενων των ΜΕΑ / Ενεργητικό Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ισούται με τα καθαρά έσοδα από τόκους όπώς δηλώθηκαν, εξαιρουμένων των εσόδων από ΜΕΑ το 2021, το 2022 και το 2023 προς το μέσο όρο των στοιχείων ενεργητικού για την περίοδο
  23 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / στοιχεία Ενεργητικού που αποφέρουν τόκους Καθαρά έσοδα από τόκους σε ετήσια βάση προς (/) μέσος όρος στοιχείων ενεργητικού που αποφέρουν τόκους για την περίοδο
  24   Καθαρή πιστωτική επέκταση Νέες εκταμιεύσεις δανείων μείον αποπληρωμές δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου, χωρίς να υπολογίζονται οι καθαρές ροές από επιστροφή σε τακτική εξυπηρέτηση δανείων (curings) και η συναλλαγματική επίδραση
25 Καταθέσεις ή Καταθέσεις Πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτες
  26 Κόστος κινδύνου (CoR) Απομειώσεις δανείων   και   απαιτήσεων   κατά   πελατών   στο   αποσβέσιμο   κόστος   σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Καθαρά Δάνεια μετά από Προβλέψεις
      27       Κόστος κινδύνου, οργανικό Το οργανικό κόστος κινδύνου ορίζεται ως ο λόγος των προβλέψεων για ζημίες δανείων, εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ καθώς και σε αμοιβές εξυπηρέτησης και έξοδα προστασίας πιστωτικού κινδύνου προς τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος. Οι προβλέψεις για ζημίες δανείων ορίζονται ως οι αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, συν οι ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού
  28 Κόστος προθεσμιακών καταθέσεων Ακαθάριστα   έξοδα    από    τόκους    προθεσμιακών    καταθέσεων    προς    τα    υπόλοιπα προθεσμιακών καταθέσεων της περιόδου (μέσος όρος)
  29 Λειτουργικά Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα) Λειτουργικά έξοδα μείον (-) μη επαναλαμβανόμενα έξοδα κατά την αντίστοιχη περίοδο (γραμμή #31)
        30       Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP
          31         Μη επαναλαμβανόμενα (έκτακτα) στοιχεία Τα έκτακτα στοιχεία αφορούν (α) τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων ύψους €479 εκατ., και τα κέρδη από το carveout των μη βασικών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο (συναλλαγή Mayfair) ύψους €185 εκατ. για το 2021, τα κέρδη από τον διαχωρισμό της δραστηριότητας αποδοχής καρτών που ανέρχονται σε €282 εκατ., τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος ύψους €380 εκατ., το 2022 σε έσοδα από συναλλαγές, (β) το κόστος Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου το 2021, 2022 και 2023, (γ) μη επαναλαμβανόμενες αποσβέσεις ύψους €4 εκατ. σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Θαλής το 2022, (δ) μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις δανείων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου μείωσης ΜΕΑ το 2021, 2022 και 2023
# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση
  32   Νέες εκταμιεύσεις δανείων Νέες εκταμιεύσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά την προηγούμενη περίοδο λήξης ή που εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν κατά την αντίστοιχη περίοδο για μελλοντικές περιόδους
    33   Στοιχεία του Ενεργητικού που αποφέρουν τόκους Σύνολο ενεργητικού, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αμοιβαίων κεφαλαίων, των συμμετοχών, της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων ενεργητικού, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διακοπεί
  34 Συνδυασμός προθεσμιακών καταθέσεων Το ποσοστό των προθεσμιακών καταθέσεων επί του συνόλου των καταθέσεων
  35 Σωρευτικές προβλέψεις (Αποθεματικά για ζημίες από δάνεια – LLR) Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε αποσβεσμένο κόστος

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης  

Γενικά

Αυτή η παρουσίαση που αφορά την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (ο «Όμιλος» ή «Εμείς»), τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές της είναι αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Αναφορές στην «Εταιρία», «Τράπεζα Πειραιώς», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ή στην «Τράπεζα» πρέπει να θεωρούνται και να εκλαμβάνονται ως αναφορές στην Πειραιώς Financial Holdings A.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) τόσο για το χρονικό διάστημα πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οπότε οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες της πρώην Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία εισφέρθηκαν στο νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Διάσπαση»), στο βαθμό που δεν προβλέπεται άλλως ή δεν συνάγεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του πλαισίου των σχετικών αναφορών στην οντότητα που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και ασκεί τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου (στην οποία περίπτωση τέτοιες αναφορές θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές (α) στην πρώην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (πλέον Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.) για το χρονικό διάστημα πριν τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και (β) στην νεοσυσταθείσα τραπεζική οντότητα, την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία για το χρονικό διάστημα από 31 Δεκεμβρίου 2020 και έπειτα).

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την παρουσίαση δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή αποτελούν βάση για αξιολογήσεις και δεν αποτελούν επενδυτικές, νομικές, λογιστικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες συμβουλές και δεν λαμβάνουν υπόψη τους στόχους σας ή τη νομική, λογιστική, κανονιστική, φορολογική ή οικονομική κατάσταση ή ιδιαίτερες ανάγκες. Καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται να βασιστείτε για οποιοδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την παρουσίαση για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή τίτλου που εκδίδεται από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή για οποιοδήποτε άλλη συναλλαγή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των δικών σας απόψεων και συμπερασμάτων για τέτοια θέματα και για τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση της Εταιρείας/Ομίλου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναζήτηση ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την Εταιρεία/Όμιλο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους σχετικά με τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και συναφείς πτυχές και/ή τις συνέπειες οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Καμία ευθύνη δεν φέρει κανένα πρόσωπο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί από εσάς ή οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνεργάτες σας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα παρουσίαση δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα και καμία εγγυητική δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται από την παρούσα ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αμεροληψία της πληροφόρησης που περιέχεται στην παρούσα παρουσίαση και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτή. Οι πληροφορίες σε αυτήν την παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αγοράς και των στατιστικών πληροφοριών) έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένων πηγών τρίτων) και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Όλες οι προβλέψεις, οι αποτιμήσεις και οι στατιστικές αναλύσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να βασίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και υποθέσεις και μπορεί να χρησιμοποιούν μία από τις εναλλακτικές μεθοδολογίες που παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα και στον βαθμό που βασίζονται σε ιστορικές πληροφορίες, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές ως ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης.

Η Εταιρία/ ο Όμιλος, οι χρηματοοικονομικοί και άλλοι σύμβουλοί τους, καθώς και τα οικεία μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι, ρητά αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της παρούσας παρουσίασης και τυχόν σφαλμάτων που περιέχονται σε αυτήν ή/και παραλείψεων αυτής ή από τυχόν χρήση της παρουσίασης ή των περιεχομένων της ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο

αυτή προέκυψε, είτε άμεση είτε έμμεση, απορρέουσα από την χρήση της πληροφόρησης της παρούσας παρουσίασης ή σε σχέση με αυτήν. Ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει οποιαδήποτε δέσμευση ή τελεί υπό οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την παρουσίαση, περιλαμβανομένων των μελλοντικών προβολών, για γεγονότα ή περιστάσεις που προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρουσίασης. Κάθε παραλήπτης αναγνωρίζει ότι ούτε αυτός ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος αποσκοπούν στο να υπέχει η Εταιρία ιδιαίτερα καθήκοντα επιμέλειας ή φροντίδας των συμφερόντων του θεατή ή παραλήπτη, της διοίκησης, των μετόχων, των πιστωτών του ή άλλου προσώπου και ότι ρητά δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε τέτοια σχέση και συμφωνεί ότι είναι αυτός μόνος αρμόδιος να λαμβάνει κατά τρόπο ανεξάρτητο τις αποφάσεις του όσον αφορά την Εταιρία/τον Όμιλο καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται αυτού του εγγράφου.

Εμπιστευτικότητα

Για τους σκοπούς της παρούσας προειδοποίησης, στην παρουσίαση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι το περιεχόμενό της συμπεριλαμβάνει τυχόν προφορικά σχόλια ή παρουσιάσεις και τυχόν συνεδρίες όπου τίθενται ερωτήσεις και δίδονται απαντήσεις. Παρακολουθώντας μια συνάντηση στην οποία πραγματοποιείται η παρουσίαση ή με άλλο τρόπο προβολή ή πρόσβαση στην παρουσίαση, είτε ζωντανή είτε ηχογραφημένη, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, καθώς και ότι έχετε αναγνωρίσει ότι κατανοείτε τις νομικές και ρυθμιστικές κυρώσεις που συνδέονται με την κακή χρήση, γνωστοποίηση ή ακατάλληλη διάθεση της παρουσίασης ή οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτήν. Αναγνωρίζετε επίσης ότι, στην περίπτωση που η παρούσα διαβιβαστεί και παραληφθεί ηλεκτρονικά, αυτή είναι εμπιστευτική και σκοπείται να δοθεί μόνον σε εσάς και συμφωνείτε ότι δεν θα προωθήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε ή δημοσιεύσετε την ηλεκτρονική διαβίβαση ή την παρουσίαση σε κανένα άλλο πρόσωπο.

Μελλοντικές προβολές και οικονομικές προβλέψεις

Ορισμένες πληροφορίες ή δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την παρουσίαση ή έγιναν σε συναντήσεις και δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αναφορών στις οποίες προηγούνται, ακολουθούν ή περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις όπως «στόχοι», «πεποιθήσεις», «προσδοκίες», «σκοποί», «προθέσεις», «πιθανό», «προσδοκά», «θα», «θα μπορούσε», «δυνητικός»,

«σχέδιο», «έχει σχεδιαστεί για να» ή συναφείς εκφράσεις ή το αντίθετο τους, αποτελούν μελλοντικές προβολές μολονότι δεν ταυτοποιούνται ως τέτοιες ρητά.

Στα παραδείγματα μελλοντικών προβολών μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων δηλώσεις που αφορούν την στρατηγική της Εταιρίας/του Ομίλου, των σχεδίων, των σκοπών, των στόχων, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προοπτικών τους, των πολιτικών, οικονομικών και άλλων συνθηκών που ισχύουν στην Ελλάδα ή αλλού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας/του Ομίλου, των αποτελεσμάτων χρήσης, της ρευστότητας, των κεφαλαιακών πόρων και των κεφαλαιακών εξόδων και της εξέλιξης των αγορών, καθώς και του αναμενόμενου κόστους από αποταμιεύσεις και συνεργασίες, όπως επίσης και την πρόθεση και τις πεποιθήσεις της Εταιρίας/Ομίλου και/ή της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της αναφορικά με τα παραπάνω. Οι μελλοντικές προβολές και οι οικονομικές προβλέψεις δεν είναι εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης και περιέχουν πολλούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες, γενικές και ειδικές και υποθέσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρίας/του Ομίλου

Έχουμε βασίσει αυτές τις παραδοχές σε πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες σε εμάς κατά την ημερομηνία που γίνονται οι προβολές, και στην περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών των παραδοχών αποδειχθεί εσφαλμένη, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να αποκλίνουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις μελλοντικές προβολές. Παρότι δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που πιθανά τέτοιες διαφοροποιήσεις να έχουν στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εάν υπάρξουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, τα μελλοντικά μας λειτουργικά αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική μας κατάσταση θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς με δυσμενή τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να βασίζεστε υπέρμετρα στις μελλοντικές προβολές μας και τις οικονομικές προβλέψεις.

Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης ορισμένους μελλοντικούς επιχειρηματικούς και οικονομικούς στόχους. Οι στόχοι έχουν προετοιμαστεί από τη διοίκηση καλή τη πίστη, με βάση ορισμένες παραδοχές που η διοίκηση πιστεύει ότι είναι εύλογες. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι υποθέσεις δεν θα αλλάξουν και, κατά συνέπεια, η ικανότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό αλλαγών και κινδύνων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας και

ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη ή/και στην οικονομική μας θέση. Δεν γίνεται καμία αντιπροσώπευση ως προς το εύλογο των υποθέσεων που έγιναν σε αυτήν την παρουσίαση ή την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε μοντελοποίησης, ανάλυσης σεναρίου ή εκ των υστέρων δοκιμών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτούς τους στόχους και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους στόχους μας κατά καιρούς καθώς ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές λειτουργικές, οικονομικές και άλλες μακροοικονομικές συνθήκες.

Η Εταιρία/ο Όμιλος έχει περιλάβει ορισμένους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης σε αυτήν την παρουσίαση. Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι πιθανό να μην μπορούν να συγκριθούν με άλλες έτερων εταιριών. Αναφορές σε τέτοιους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον των σύμφωνων με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Πηγή: newsbeast.gr