Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η Συμφωνία Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης, σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

Μεταξύ άλλων, με τη σύμβαση, παρατείνεται, μέχρι:

i) 31.12.2023, η προθεσμία εκπόνησης μελέτης στατικής αποκατάστασης και αξιοποίησης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού,

ii) και η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, η κατασκευή και η υλοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου από την ΟΛΘ ΑΕ.

Πηγή: newsbeast.gr