Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Βουλγαρία θα λάβει συνολικά το ποσό των 11 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της έγκρισης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η οποία καθορίζει την επενδυτική στρατηγική της χώρας για την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Έτσι, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής θα προωθήσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στις βουλγαρικές περιφέρειες και θα βοηθήσουν στην υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Επίσης θα στηρίξουν τομείς πολιτικής όπου η χώρα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Βουλγαρία είναι η δωδέκατη συμφωνία για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027, έπειτα από αυτές που εγκρίθηκαν ήδη για την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Πολωνία.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης συνδυάζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Η χρηματοδότηση των καλυπτόμενων περιοχών θα κατανεμηθεί ως εξής:

Πράσινη μετάβαση

Ποσό 2,4 δισεκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα βοηθήσουν τη Βουλγαρία να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της.

Ειδικότερα, 600 εκατ. ευρώ θα συντείνουν στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 27% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στα δημόσια κτίρια. Η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανακύκλωση του 70% όλων των απορριμμάτων συσκευασίας, αναφέρει η Κομισιόν.

Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης στη μείωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο (τουλάχιστον 35%) του ποσοστού του πληθυσμού που κινδυνεύει από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες ή δασικές πυρκαγιές.

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα παράσχει 1,3 δισεκ. ευρώ για να εξασφαλίσει μια κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση. Θα βελτιώσει επίσης τη δυνατότητα των επηρεαζόμενων εδαφών να κάνουν καλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υποστήριξη προς τις πιο ευάλωτες περιοχές

Τα κονδύλια θα βοηθήσουν επίσης τη Βουλγαρία να βελτιώσει τη βασική υποδομή της, ειδικά στις περιοχές όπου οι επενδύσεις σε υποδομές είναι ανεπαρκείς ή απουσιάζουν, αναφέρει η ΕΕ. Ποσό 4,2 δισεκ. ευρώ θα επενδυθεί στις βορειοδυτικές, βορειοκεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης της κατασκευής της σήραγγας Σίπκα, της πρώτης σήραγγας μέσω των Βαλκανικών Ορέων.

Η στήριξη της ΕΕ για το επιχειρηματικό περιβάλλον αναμένεται να αυξήσει το μερίδιο των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας από 27,2% το 2016 σε 32% το 2026.

Αγορά εργασίας

Η Βουλγαρία θα επενδύσει 2,6 δισεκ. ευρώ από το ΕΚΤ+ για να βελτιώσει την πρόσβαση στην απασχόληση, να αυξήσει τις δεξιότητες ώστε οι πολίτες να μπορούν να “πλοηγηθούν” με επιτυχία στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό περιλαμβάνει 315 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και 630 εκατ. ευρώ για μέτρα κοινωνικής ένταξης, από τα οποία 136 εκατ. ευρώ θα δοθούν για να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια. 221 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας θα επενδύσει σχεδόν 84,9 εκατ. ευρώ σε μια πιο βιώσιμη αλιεία και στην αποκατάσταση και διατήρηση των υδάτινων βιολογικών πόρων στη Μαύρη Θάλασσα. Θα παρασχεθεί υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, των τοπικών κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για την εφαρμογή της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

Πηγή: newsbeast.gr