Μόνο μετά από ψηφιακά προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται πλέον  οι επισκέψεις των ελεγχόμενων προσώπων ή των εκπροσώπων τους στα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ. Όπως ορίζει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή οι ελεγχόμενοι θα πρέπει  να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους μόνο μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου», της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Θα προσέρχονται στα ΕΛΚΕ, επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και θα λαμβάνουν ειδική κάρτα, την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο. Μάλιστα οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνάντησης και όχι στα γραφεία των ελεγκτών και των Προϊσταμένων τους.

Συγκεκριμένα μέσω των ψηφιακών ραντεβού οι ελεγχόμενοι:

  • Θα προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους μόνο μέσω της εφαρμογής “Τα Ραντεβού μου”, της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου και με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
  • Θα προσέρχονται στα ΕΛΚΕ, επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Θα λαμβάνουν ειδική κάρτα, την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο.

Η νέα διαδικασία όπως περιγράφεται στην απόφαση Πιτσιλή προβλέπει τα εξής:

1. Προγραμματισμός συνάντησης- Χορήγηση κάρτας επισκέπτη

 Οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα ΕΛ.ΚΕ. μόνο μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου. Για τη χρήση της ως άνω εφαρμογής απαιτείται ο ελεγχόμενος ή ο εκπρόσωπός του να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

Το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ. χορηγεί στον ελεγχόμενο, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, κάρτα με την ένδειξη «Επισκέπτης στο Ελεγκτικό Κέντρο», την οποία πρέπει να φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο της Υπηρεσίας. Υπάλληλος του προαναφερθέντος Τμήματος καλεί τον ελεγκτή, με τον οποίο έχει προγραμματισθεί η συνάντηση, για να συνοδεύσει τον ελεγχόμενο σε κάποιον από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνάντησης, που βρίσκεται εκτός του γραφείου των ελεγκτών και των Προϊσταμένων αυτών, σε καθορισμένη αίθουσα του ΕΛ.ΚΕ.

2. Πρακτικό συνάντησης

Ο ελεγκτής, μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης, συντάσσει εις διπλούν Πρακτικό συνάντησης στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά, τυχόν στοιχεία που προσκομίζονται στον έλεγχο καθώς και αν συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών νέα συνάντηση για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον ελεγκτή, τους Προϊσταμένους που συμμετείχαν στη συνάντηση και τον φορολογούμενο ή τον εκπρόσωπό του ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στον φυσικό φάκελο της υπόθεσης και επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αυτής στο ΟΠΣ Elenxis.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο ελεγκτής συνοδεύει τον ελεγχόμενο μέχρι το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης, για να παραδώσει την κάρτα επισκέπτη.

Πηγή: newsbeast.gr