Ενα νέο σώμα «αδιάφθορων», το οποίο θα ελέγχει τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, ενεργοποιείται με απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα. Πρόκειται για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στις αρμοδιότητες της οποίας είναι και ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης και διαφθοράς μέσα στο υπουργείο Οικονομικών.

Η νέα μονάδα, είναι ελεγκτική-συμβουλευτική αυτοτελής υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό. Στόχος της Μονάδας, θα είναι η απάτη και η διαφθορά, δηλαδή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία/υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και/η σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι στο στόχαστρο της νέας μονάδας αδιάφθορων που θα λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό Οικονομικών θα βρίσκεται «οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία/υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση η απάτη και η διαφθορά, μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ. να προέρχεται από το εσωτερικό του Υπουργείου ή εξωτερική, π.χ. να αναμειγνύονται τρίτα πρόσωπα.

Εφόσον προκύψουν ενδείξεις απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, δεν διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού τους έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του Υπουργού και του Προϊσταμένου της Μ.Ε.Ε. τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια όργανα.

Οι Ελεγκτές επιλέγονται με βασικά κριτήρια την εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τη γνώση του ελεγχόμενου συστήματος, ενώ, όποτε είναι απαραίτητο, μπορεί να ορίζεται εμπειρογνώμονας.

Η Μ.Ε.Ε. είναι Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Οικονομικών, αρμόδια για το Υπουργείο Οικονομικών και τους εποπτευόμενους φορείς και έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

1) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης για της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται (εσωτερικοί έλεγχοι),

2) τον έλεγχο επίδοσης των υπηρεσιών, των συστημάτων, των προγραμμάτων κ.λπ. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης,

3) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου,

4) την διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,

5) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

6) την αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

7) την συμμόρφωση σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,

8) τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης.

Πηγή: newsbeast.gr