Διευκρινήσεις για τις κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μειώνοντας το ποσό του φόρου, δίνει με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για τις δαπάνες που αφορούν στα ακίνητα τους, δωρεές σε χρήμα και σε είδος και πληρωμές για την εθελοντική απασχόληση

Ειδικότερα όπως ορίζεται στην εγκύκλιο για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα ισχύουν τα εξής:

  • Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν κατά 75% οι είδους δαπάνες που αφορούν στα ακίνητα (δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) καθώς και οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έκπτωση ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
  • Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες που αφορούν στα ακίνητα τους ανέρχεται στο 100% και για όσες πραγματοποιούνται από 16.04.2022 και εφεξής εκπίπτουν μόνο εφόσον είναι συναφείς με την εν γένει ακίνητη περιουσία τους
  • Για τους φορείς παροχής εθελοντικής απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδά τους οι δαπάνες διαμονής, μετακίνησης, διατροφής ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση του εθελοντή και καλύπτονται από τον φορέα.

Πηγή: newsbeast.gr