Υψηλότερες έναντι του στόχου ήταν οι φορολογικές εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καθώς ανήλθαν σε 8.705 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 826 εκατ. ευρώ ή 10,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 300 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021.

Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προυπολογισμού:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3.493 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 280 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 85 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 417 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.663 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 223 εκατ. ευρώ.

Φορολογία χρήματα

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4.872 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.106 εκατ. ευρώ ή 29,3% έναντι του στόχου. Στην υπέρβαση αυτή, πέραν της καλύτερης απόδοσης των φόρων, όπως προαναφέρθηκε, συνετέλεσαν και: (α) η παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και (β) η παράταση της προθεσμίας πληρωμής, έως τις 4 Φεβρουαρίου, φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου 2022, στις περιοχές που επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό της 24ης Ιανουαρίου 2022.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 492 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 486 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 198 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.513 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ο προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους 910 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.004 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 3.268 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 840 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 239 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.497 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.853 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.090 εκατ. ευρώ ή 11% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ωστόσο στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Φεβρουάριο της πρώτης δόσης για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1.718 εκατ. ευρώ, η οποία κατόπιν της θετικής προκαταρτικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετατοπίζεται χρονικά για τον Απρίλιο 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 628 εκατ. ευρώ ή 6,3% έναντι του στόχου.

Συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.495 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.131 εκατ. ευρώ ή 10,6% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 587 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώσύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1.956 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 κυρίως λόγω της μη είσπραξης της αναμενόμενης δόσης από το ΤΑΑ, ύψους 1.718 εκατ. ευρώ. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 380 εκατ. ευρώ, ποσό 362 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 244 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 112 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 65 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 40 εκατ. ευρώ από τον στόχο (683 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 213 εκατ. ευρώ από τον στόχο (640 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ανήλθαν στα 9.763 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.185 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (11.948 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 2.580 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 1.537 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 194 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 103 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.333 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 938 εκατ. ευρώ κατά 395 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές των μέτρων κατά του κορονοϊού

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 148 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.038 εκατ. ευρώ.

Πηγή: newsbeast.gr