Τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν παράταση στα συμβόλαια για τη μεταβίβαση ακινήτων, έξτρα εκπτώσεις φόρου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με συγκεκριμένους επαγγτελματίες, διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες και απαλλαγή ακινήτων απο τον ΕΝΦΙΑ σε σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης εξειδικεύει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τα βασικότερα σημεία της απόφασης με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του ν. 4876/2021 είναι:

Μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές τιμές

Για τα οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Διευκρινίζεται ότι υποβολή της δήλωσης θεωρείται η υποβολή αυτής μέσω της εφαρμογής myProperty. Για τις δηλώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myProperty, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31/12/2021 είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» εκαι όχι και η έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και η χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης. Ειδικότερα για τις τελευταίες ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του «Αιτήματος» ή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της κατάθεσης σε ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ.

Φόρο-μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

1. Για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025 ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας “Υγεία” ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι υποκατηγορίες δαπανών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

2. Για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων “Στέγαση”, “Υπηρεσίες” “Μεταφορές”, “Αναψυχή”-πολιτιστικές δραστηριότητες”, “Εκπαίδευση” και “Υπηρεσίες” που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας

Απαλλαγές ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ 

Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως την 30ή.6.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Επιπλέον για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για 2 επόμενα έτη.

Διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

1. Παράταση εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% έως και τις 30-06-2022 στα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%,

2. Παράταση εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% έως και τις 30-06-2022, για τις μάσκες και τα γάντια, το σαπούνι, τα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, την Αιθυλική αλκοόλη και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη

3. Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, έως και τις 30-06-2022 με την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων, και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

4. Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% έως και τις 30-06-2022, για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων

Πηγή: newsbeast.gr