Τα νέα περιοριστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον τέθηκαν σε ισχύ σήμερα και η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, στην ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά και τα πρόστιμα που προβλέπονται για όσους δεν τηρούν τα μέτρα που αποφάσισαν κυβέρνηση και ειδικοί.

Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εκκλησίες, καταστήματα και άλλα.

Ειδικά για τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγικών συναθροίσεων και εκδηλώσεων σε ιδιωτικό μη επαγγελματικό χώρο που μισθώνεται προβλέπεται:

Για την 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εκδήλωση 80136 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6290/29.12.2021 παραχωρείται προς τον σκοπό αυτό, καθώς και διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγικών συναθροίσεων και εκδηλώσεων σε ιδιωτικό χώρο έναντι ανταλλάγματος ή εφόσον αυτές εμπεριέχουν τη μίσθωση εξοπλισμού ή υπηρεσιών μουσικής διασκέδασης

Για τη 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ στον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 2 – Κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων του άρθρου 1, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Πηγή: newsbeast.gr