Τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 αλλά και για το συνολικό εννεάμηνο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε η Aegean Airlines όπου καταγράφονται ισχυρές επιδόσεις.

Η επαναφορά της ζήτησης σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του δικτύου και την αύξηση του στόλου της εταιρείας με τις παραλαβές νέων αεροσκαφών, συνέβαλαν στη σημαντική ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, με τον Όμιλο να μεταφέρει 4,6 εκατομμύρια επιβάτες. Η διαμόρφωση της πληρότητας στο 84%, αυξημένη κατά 14 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και τα υψηλότερα επίπεδα μέσων ναύλων συνέβαλλαν σε σημαντική κερδοφορία παρά την αύξηση του κόστους καυσίμων και την σημαντική ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 571,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 71%, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 158% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν στα €120,8 εκατ. Η επίδοση του τρίτου τριμήνου τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κερδοφορία είναι υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα προ κρίσης με την προσφερόμενη χωρητικότητα σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα.

Συνολικά, στο εννεάμηνο ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας μας ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στον ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 109% σε σχέση με το 2021, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 89%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 93,2 εκατ. ευρώ, από (οργανικές) ζημίες ύψους 27,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την επίδραση του τρίτου τριμήνου, η κερδοφορία του συνολικού εννεαμήνου 2022 είναι αυξημένη έναντι του προ κρίσης εννεαμήνου 2019.

Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τις προαγορές ποσοτήτων καυσίμου και δολαρίου της εταιρείας που περιόρισαν τον βαθμό επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων από την εκτίναξη του κόστους τους. Τα δε ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 619 εκ. ευρώ την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Γερογιάννης: Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στις προκλήσεις

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε υπερήφανοι που ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, παρουσιάζοντας φέτος, ισχυρή κερδοφορία και ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου μας, μετά από δύο εξαιρετικά δύσκολα χρόνια.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου, των ναύλων και του κόστους, και φυσικά η προσπάθεια των ανθρώπων μας να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους επιβάτες μας συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας από τις επενδύσεις μας στην αναβάθμιση του στόλου και των υπηρεσιών μας, θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους και τη χώρα μας, αλλά και ευκαιρίες εξέλιξης για τους ανθρώπους μας παρά τις προκλήσεις του γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που είναι και πάλι έντονες γύρω μας».

Αποτελέσματα Ομίλου Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2022

(σε € εκατ.) ΤρίτοΤρίμηνο 2021 Τρίτο Τρίμηνο 2022 % μτβ Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2022 % μτβ
Έσοδα 333,9 571,4 71% 486,8 1.019,5 109%
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (Οργανικά) 58,8 152,1 158% (32,9) 121,4 n.m.
Μη Οργανικά αποτελέσματα* 62,7 62,7
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 121,5 152,1 25% 29,8 121,4 308%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 107,2 120,8 13% 28,8 93,2 224%

* Έκτακτα μη οργανικά έσοδα ύψους €62,7 εκατ. που αφορούν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών.

ΤρίτοΤρίμηνο 2021 Τρίτο Τρίμηνο 2022 % μτβ Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2022 % μτβ
Σύνολο Επιβατών (‘000) 3.318 4.666 41% 4.968 9.396 89%
Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK) 70,3% 83,9% 13,6pp 64,0% 79,0% 15,0 p.p.
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK σε εκατ.) 4.823 6.136 27% 7.497 12.648 69%

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

2022 ως % του 2019 ΠρώτοΤρίμηνο 2022 Δεύτερο Τρίμηνο 2022 ΤρίτοΤρίμηνο 2022 Σύνολο Εννεαμήνου 2022
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK) 73% 84% 97% 88%
Έσοδα 70% 94% 111% 99%
Κέρδη προ φόρων 56% 123% 114%

Πηγή: newsbeast.gr