Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση της Αίγλης του Ζαππείου, ενός εκ των εμβληματικότερων καφεστιατορίων της Αθήνας που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων και στο πλαίσιο επίτευξης ικανού επιπέδου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματιών, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (στην οποία υπάγεται το Ζάππειο Μέγαρο) αποφάσισε αντί για την 1η Νοεμβρίου να μεταθέσει για την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα από 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι την υποβολή των σχετικών προσφορών εκμίσθωσης. 

Το κτιριακό συγκρότημα της Αίγλης, που αναμένεται να λειτουργήσει και πάλι εντός του 2023, περιλαμβάνει α) το κεντρικό κτίριο συνολικής επιφανείας 3.301 τετραγωνικών μέτρων, β) τον κινηματογράφο ΑΙΓΛΗ επιφανείας 766 τ.μ. ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ήδη από το 1992) όπως και η χρήση που έχει χαρακτηρισθεί κι αυτή διατηρητέα και (γ) τον περιβάλλοντα χώρο επιφανείας 961 τ.μ..

Το προτεινόμενο βασικό μηνιαίο μίσθωμα κατά την πρώτη τριετία της μίσθωσης αναμένεται να είναι μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί την τιμή εκκίνησης, ενώ στους όρους περιλαμβάνεται και η ουσιώδης ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου για την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του. Μάλιστα επελέγη η μίσθωση του συγκροτήματος να γίνει με μακροχρόνια μίσθωση 20 ετών «προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα από οικονομική άποψη και για λόγους μακροβιότητας του κτιρίου», όπως επισημαίνεται. 

Τι θα πρέπει να διαθέτει ο νέος μισθωτής

Ο νέος μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την ανακαίνιση, ανακατασκευή, αποκατάσταση και διαμόρφωση του κεντρικού κτιρίου, με βάση τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων διευθύνσεων του υπουργείου Πολιτισμού που εκδόθηκαν από το 2020 και μετά, όλες τις εργασίες καθαιρέσεων και αποκαταστάσεων, που επιβάλλονται από τις εν λόγω αποφάσεις αλλά και όλες τις εργασίες ανακαίνισης, ανακατασκευής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης θα πρέπει να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν:

Ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των ετών 2017, 2018 και 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 20 εκατ. ευρώ.

  • Ειδικό κύκλο εργασιών από την παροχή υπηρεσιών εστίασης για κάθε χρήση των ετών 2017, 2018 και 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 15 εκατ. ευρώ.
  • Κερδοφόρες όλες τις χρήσεις των ετών 2017, 2018 και 2019.
  • Πιστοληπτική ικανότητα από τράπεζα τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.
  • Τραπεζικό δανεισμό όχι μεγαλύτερο του 5% του μέσου ετησίου κύκλου εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019.
  • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του ενδιαφερόμενου για ποσό κατ’ ελάχιστο 1 εκατ. ευρώ ανά περιστατικό.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2020 και 2021, ενώ σε σχέση με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν σωρευτικά κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών α) αποδεδειγμένη εμπειρία 10 τουλάχιστον ετών στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης, β) τουλάχιστον δέκα (10) καταστήματα εστίασης σε λειτουργία, τα οποία είτε διαχειρίζεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είτε τα διαχειρίζονται θυγατρικές εταιρίες του είτε διαχειρίζονται τρίτοι συνδεόμενοι μαζί του με συμβάσεις δικαιόχρησης ή σε λειτουργία διεθνούς φήμης και κύρους επιχείρηση εστίασης, γ) εμπειρία και τεχνογνωσία και οργάνωση στην διεξαγωγή εκδηλώσεων και στην παροχή υπηρεσιών catering.

Η οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το προτεινόμενο βασικό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο πρέπει κατά την πρώτη τριετία της μίσθωσης να είναι μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ (ως τιμή εκκίνησης), το προτεινόμενο ποσοστό αναπροσαρμογής του προτεινόμενου βασικού μηνιαίου μισθώματος μετά την πρώτη τριετία, το προτεινόμενο πρόσθετο ετήσιο μίσθωμα υπολογιζόμενο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων του μισθίου από 1.1.2024 και μέχρι την λήξη της μίσθωσης με ελάχιστο ποσοστό εκκίνησης το 1%, το προτεινόμενο ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του προσθέτου ετησίου μισθώματος επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του μισθίου, καθώς και το προτεινόμενο κατώτατο όριο εγγυημένου ετησίου κύκλου εργασιών από το σύνολο των ασκουμένων δραστηριοτήτων από τις αρχές του 2024 κι εφεξής και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Θυμίζουμε ότι τελευταίος μισθωτής της «Αίγλης» ήταν η «Αίγλη Χώροι Εστίασης και Αναψυχής Α.Ε.», εταιρεία, συνδεόμενη με τον αείμνηστο επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.

Πηγή: newsbeast.gr