Παρατείνεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προστασία των καταναλωτών, που εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η ισχύς του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α 82), περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν μέτρα περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, παρατείνεται από τη λήξη της, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Ακόμη, ρυθμίζεται η τοποθέτηση, σε μόνιμες θέσεις, των πωλητών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί παντού οι διαδικασίες τοποθέτησης των πωλητών σε λαϊκές αγορές, λόγω προστριβών μεταξύ των πωλητών.

Παρατείνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α’ 261) διότι, δεν έγινε εκταμίευση ποσού προκαταβολής από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τους φορείς των διαλαμβανόμενων επενδυτικών σχεδίων, για τους οποίους ωστόσο είχε χορηγηθεί από το Δημόσιο το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσό, δυνάμει εγγυητικής επιστολής.

Ρυθμίζεται το πλαίσιο ένταξης των επενδυτικών σχεδίων, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις στρατηγικές επενδύσεις και επιλύονται μεταβατικά ζητήματα για σχετικές εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη διάταξη δεν παρέχει τη δυνατότητα σε επενδυτικά σχέδια που υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στις διατάξεις των στρατηγικών επενδύσεων, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, να ενταχθούν στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων των νόμων στους οποίους υπάγονται, ενώ αναφέρεται ρητά η υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λήψη της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών αιτήσεων, σε περίπτωση χορήγησης του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης.

Ακόμη, διευκρινίζεται η εφαρμογή κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) διότι ανακύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης με τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν, ως προς τις προϋποθέσεις του κινήτρου απαλλαγής του φόρου μεταβίβασης.

Επικαιροποιούνται οι ορισμοί και ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια των εγκρίσεων εγκατάστασης, για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και αναδιαμορφώνονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Η τροποποίηση των σχετικών ορισμών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η εθνική νομοθεσία είναι περιοριστική σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η παροχή της δυνατότητας παράτασης (μέχρι 10 χρόνια) για τις εγκρίσεις εγκατάστασης για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, προς διασφάλιση ενός στέρεου θεσμικού πλαισίου, δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία, μέσα από τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ειδικότερη ρύθμιση ζητημάτων.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα προσωπικού Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, ρυθμίζονται οικονομικά θέματα του προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και οι αποσπάσεις προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.»

Πηγή: newsbeast.gr