Έως το 50% του κόστους της επένδυσης θα καλύπτουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Το υπόλοιπο 30% του κόστους της επένδυσης, μπορεί να καλύπτεται από τραπεζικά δάνεια.

Οι τελικοί όροι χορήγησης των δανείων καθορίζονται με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη. Η νέα απόφαση που τροποποιεί τους όρους που περιείχε η προηγούμενη απόφαση καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και ποιοι αποκλείονται από τις χρηματοδοτήσεις.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Όμως σχετικά με την ιδιωτική συμμετοχή διευκρινίζεται ότι, δύναται να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

Το υπόλοιπο 30% του κόστους της επένδυσης, μπορεί να καλύπτεται από τραπεζικά δάνεια. Επίσης, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1.Η συνομολόγηση και εκταμίευση των Δανείων ΤΑΑ, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, τελεί υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2.Για τον έλεγχο των αιτήσεων συστήνεται και συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (η «Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων») με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού. Ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων. Κατόπιν της εξέτασης η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς έγκριση.

3.Κάθε υποψήφιο πιστωτικό ίδρυμα δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για την αίτησή του.

4.Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό προς έγκρισή του. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 10 ημερών από την λήξη της σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της πρόσκλησης.

5.Η κατάθεση των κεφαλαίων λαμβάνει χώρα τμηματικά και δύναται να συναρτάται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή/και δεικτών απόδοσης από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό, όπως θα ορίζονται στην οικεία σύμβαση.

6.Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αιτηθούν τη διάθεση περαιτέρω κεφαλαίων, κατόπιν της εκταμίευσης του πρώτου ποσού (η «Πρώτη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ»), σύμφωνα με την οικεία επιχειρησιακή σύμβαση, θα πρέπει σωρευτικά: α) να έχουν συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, β) να έχουν εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους Δικαιούχους ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον γ) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την Τράπεζα Δανείων ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων δανείων αυτών.

7.Οι δικαιούχοι. Δικαιούχοι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση και δεν αποτελεί:

-Πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας.

-Πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει.

8.Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τα Δάνεια ΤΑΑ δανείων διασύνδεσης (bridge loans) συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι α) το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ και β) η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

9.Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Πράσινης Μετάβασης και κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Μετάβασης.

Ποιοι αποκλείονται

Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η χορήγηση των Δανείων ΤΑΑ συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», το πιστωτικό ίδρυμα, ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός και οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην οικεία σύμβαση οφείλει:

Να εφαρμόζει τα οριζόμενα στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU.

Να αποκλείει ως εξ ορισμού μη επιλέξιμες τις ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία:

-Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται και είναι επομένως επιλέξιμες οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής με χρήση φυσικού αερίου τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

-Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

-Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας.

-Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Πηγή: newsbeast.gr