Μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» οι δικαιούχοι του Power Pass μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με αυτά που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση ή έχουν αλλάξει κύρια κατοικία και θέλουν να δηλώσουν τα στοιχεία της.

Power Pass

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού συμπληρώσετε τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορείτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, έχετε τη δυνατότητα δήλωσης διεύθυνσης κατοικίας ανά μήνα ή για ένα σύνολο μηνών:

  • για την κύρια κατοικία σας
  • για την κατοικία εξαρτώμενων τέκνων σας που σπουδάζουν στο εσωτερικό (φοιτητών)

Η πλατφόρμα αντλεί τις διαθέσιμες πληροφορίες κύριας κατοικίας από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021. Εάν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εισοδήματος του 2021, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση φορολογικού έτους 2020, εφόσον έχει υποβληθεί μέχρι και την 1/5/2022.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης καθώς και τροποποίησης των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

Προσοχή: Μεταβολές κατοικίας που δηλώνονται στην παρούσα πλατφόρμα, προσυμπληρώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022

Δήλωση Κύριας Κατοικίας Αιτούντα

Τα πεδία κύριας κατοικίας έχουν συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων του ΠΙΝΑΚΑ 5.1 της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση εισοδήματος του 2021, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση φορολογικού έτους 2020, εφόσον έχει υποβληθεί μέχρι και την 1/5/2022.

Αν τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2020 και έκτοτε έχετε μεταβάλει την κυρία κατοικία σας, μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε, από την 1/12/2021 και μετά.

Αν τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2021, μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε, από την 1/1/2022 και μετά.

Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι ιδιόκτητη, πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό ΑΤΑΚ, από τη δήλωση Ε9 που έχετε υποβάλει για την απόκτησή του.

Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι μισθωμένη ή παραχωρούμενη, πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης ή παραχώρησης που έχει υποβληθεί από τον εκμισθωτή ή παραχωρούντα το ακίνητο στην εφαρμογή «Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Αν δεν δηλώσετε εδώ μεταβολή της κυρίας κατοικίας σας, θεωρείται ότι κυρία κατοικία σας παραμένει αυτή που έχετε δηλώσει στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματός σας.

Προσοχή: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 3365/2022 ΦΕΚ Β2827/6-6-2022, εφόσον έχετε μεταβάλει την κύρια κατοικία σας κατά την 1/12/2021 ή 1/1/2022 (ανάλογα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωσή σας), πρέπει να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας για κάθε 1η ημέρα του μήνα μέχρι και τον μήνα Μάιο 2022. Η πλατφόρμα δημιουργεί ισάριθμες δηλώσεις, μια για κάθε έναν μήνα που θα επιλέξετε.

Παράδειγμα: Έστω ότι έχετε υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, μεταβάλετε την κύρια κατοικία σας στις 15 Ιανουαρίου 2022 και έκτοτε κατοικείτε εκεί. Στην παρακάτω φόρμα, στο πεδίο «Μήνες»:

  • πρέπει να επιλέξετε το μήνα Φεβρουάριο 2022 (και όχι το μήνα Ιανουάριο, διότι η μεταβολή έγινε μετά την 1η Ιανουαρίου) και να δηλώσετε την νέα κύρια κατοικία σας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε όλους τους μήνες από Φεβρουάριο έως Μάιο 2022 και να δηλώσετε τη νέα κύρια κατοικία σας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία ή/και να επιβεβαιώσετε την κατοικία σας στους υπόλοιπους μήνες.

Δήλωση Κατοικίας για Εξαρτώμενο Τέκνο (Φοιτήτρια / Φοιτητής)

Τα πεδία κατοικίας εξαρτώμενου τέκνου (φοιτήτριας/φοιτητή) συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων του ΠΙΝΑΚΑ 6.12 της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021.

Τα πεδία κατοικίας εξαρτώμενου τέκνου (φοιτήτριας/φοιτητή) συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων του ΠΙΝΑΚΑ 6.12 της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021.

Αρχικά, συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του εξαρτώμενου τέκνου και αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία μητρώου του.

Επιλέγοντας το πεδίο «Παροχή ρεύματος» εμφανίζονται οι παροχές, όπως έχουν δηλωθεί στην περ. 12 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του Ε1, και βάσει της επιλογής της παροχής, συμπληρώνονται αυτόματα και τα υπόλοιπα πεδία.

Επιλέγετε το μήνα ή τους μήνες, για τους οποίους το τέκνο διέμενε στην κατοικία, στην οποία αντιστοιχεί η δηλωθείσα παροχή ρεύματος την 1η εκάστου μήνα.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δηλώσετε τυχόν μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2022 και μετά.

Προσοχή: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 3365/2022 ΦΕΚ Β2827/6-6-2022, εφόσον έχει μεταβληθεί η κατοικία του εξαρτώμενου τέκνου σας από την 1/1/2022, πρέπει να δηλώσετε την κατοικία του κατά την 1η ημέρα του κάθε μήνα μέχρι και τον μήνα Μάιο 2022 (ή μέχρι το μήνα όπου ισχύει η μίσθωση). Η πλατφόρμα δημιουργεί ισάριθμες δηλώσεις, μια για κάθε έναν μήνα που θα επιλέξετε.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι έχετε δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ένα εξ αυτών είναι φοιτητής και για το τέκνο αυτό έχετε δηλώσει φοιτητική κατοικία στη φορολογική δήλωση του έτους 2021.

Δηλώνετε τον ΑΦΜ του τέκνου.

Στο πεδίο «Μήνες» πρέπει να επιλέξετε τους μήνες από Δεκέμβριο 2021 έως Μάιο 2022 ή μέχρι το μήνα που ισχύει η μίσθωση.

Δηλώνετε τον αριθμό παροχής ρεύματος για την κατοικία του τέκνου σας.

Παράδειγμα 2: Στο προηγούμενο παράδειγμα, έστω ότι το τέκνο σας μετακόμισε σε νέα φοιτητική κατοικία στις 20 Ιανουαρίου 2022 και έκτοτε κατοικεί εκεί.

Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνετε δύο δηλώσεις, μία για την προηγούμενη φοιτητική κατοικία και μία για τη νέα φοιτητική κατοικία.

Για την πρώτη δήλωση, δηλώνετε τον ΑΦΜ του τέκνου.

Στο πεδίο «Μήνες» πρέπει να επιλέξετε τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 και να δηλώσετε τον αριθμό παροχής ρεύματος της προηγούμενης φοιτητικής κατοικίας του (δηλ. αυτής που έχει δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021).

Για τη δεύτερη δήλωση, δηλώνετε τον ΑΦΜ του τέκνου.

Στο πεδίο «Μήνες» πρέπει να επιλέξετε τους μήνες από Φεβρουάριο έως Μάιο 2022 ή μέχρι το μήνα που ισχύει η μίσθωση και να δηλώσετε τον αριθμό παροχής ρεύματος της νέας φοιτητική κατοικία του τέκνου σας.

Πηγή: newsbeast.gr