Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €119,6 εκατ έναντι €131,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €102,2 εκατ. έναντι €100,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2019 και τα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες και από πώληση αποθεμάτων του Ομίλου ανήλθαν σε €17,4 εκατ. έναντι €30,3 εκατ., αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων,αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €77,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2020έναντι €86,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2019. Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations–FFO) ανήλθαν σε €51,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι €51,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €51,2 εκατ. έναντι €151,0εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €71,4 εκατ. έναντι €83,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €27,0 εκατ. έναντι €127,5 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το εννεάμηνο του 2020 σε €47,2 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €46,3 εκατ.το εννεάμηνο του 2019.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2020ανήλθε σε €1.377,5 εκατ. ή €5,39 ανά μετοχή έναντι €1.419,3 εκατ. και €5,56 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η πανδημία του Κορονοϊού (COVID-19) και τα επακόλουθα έκτακτα μέτρα περιορισμού επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πηγή εσόδων του Ομίλου είναι κυρίως μέσω επενδύσεων σε ακίνητα (δηλαδή έσοδα από μισθώματα) και σε μικρότερο βαθμό μέσω των ξενοδοχείων και συναφών υπηρεσιών. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της διασποράς του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου καθώς και της βάσης των μισθωτών του Ομίλου.

Tα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία (όπως αποτυπώνεται και από τη μείωση του κύκλου εργασιών ανωτέρω). Ωστόσο, ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί στενά την κατάσταση. Η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: prodea.gr.

Πηγή: newsbeast.gr