Ισχυρό ενδιαφέρον για τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης διαπιστώνουν οι τράπεζες με βάση τα αιτήματα που έχουν λάβει από μεγάλα και μεσαία σχήματα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι εντός του Μαΐου θα έχουν γίνει οι πρώτες εκταμιεύσεις.

Οι τραπεζίτες θεωρούν μεγάλη ευκαιρία για την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα τη χαμηλότοκη ρευστότητα ύψους 12,7 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμη μέσω του ευρωπαϊκού πακέτου. Στρατηγικός στόχος είναι μέσω του δανεισμού από το Ταμείο να ενεργοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια 19,1 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους 31,819 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας.

Τα επιτελεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να βρίσκονται σε επαφές με εκπροσώπους από τους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των υποδομών, του real estate και της μεταποίησης για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων από το ευρωπαϊκό πακέτο.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης των δανείων από το Ταμείο απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη ξεκαθαρίζει τη διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις εκταμίευσης των κονδυλίων στις επιχειρήσεις καθώς και τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των επενδύσεων

Αναλυτικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Η διάθεση των κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα, πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής τους μετά από τη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης που εκδίδεται από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δάνεια θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20% ου συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή/και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 10%  του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον30%  του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε σχετική δημοσίευση, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

3. Οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθοι:

– Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση και:

α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας

αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού

αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,

αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση»  γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου,   δικαιούχος νοείται γα) κάθε ιδιωτική επιχείρηση και γβ) κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του  50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και γγ) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τα Δάνεια ΤΑΑ δανείων διασύνδεσης (bridge loans) συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι α) το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ και β) η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη.

5. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων του Ταμείου σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Πράσινη  Μετάβαση και 20,8%   σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Ψηφιακή Μετάβαση.

6. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσήμων και στόχων, για κάθε σύμβαση αρμόδιο είναι το Επενδυτικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης υπουργού.

Πηγή: newsbeast.gr