Ηλεκτρονικό «μάτι» στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην κίνηση επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς καυσίμων, στα πλοία ακόμη και στα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες θα αποκτήσουν οι τελωνειακές Αρχές με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα τελωνεία και ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστούν με νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών και τη διασύνδεση όλων των αρμόδιων φορέων για την πλήρη και online παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε όλα τα στάδια.

Το έργο «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών» ύψους 179,617 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με τα ελληνικά τελωνεία και επανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, καθώς και διαδικασιών που διέπονται από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία.
 • Διαλειτουργικότητα με τα νέα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα.
 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση μέσων συμμόρφωσης.
 • Διαχείριση αυξημένης επιβατικής κίνησης από τρίτες χώρες.
 • Υποστήριξη διασυνοριακών ελέγχων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και ενημερώσεις προς όφελος των πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με την υπηρεσία.
 • Ευέλικτη και αποδοτικότερη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα έγγραφα.
 • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης διακίνησης έγχαρτων εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων εντός και εκτός ΑΑΔΕ.
 • Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του φορέα στο εσωτερικό του και της εικόνας του προς εξωτερικούς φορείς, συναλλασσόμενους και Υπηρεσίες.
 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων κινητήρων σε πρεσβείες, σε διεθνείς οργανισμούς, ΝΑΤΟ, κτλ. με συμψηφιστική ατέλεια.
 • Ηλεκτρονικό βιβλίο αναγγελιών εφοδιασμών απαραίτητο για τις Επιστροφές Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχα πλοία.
 • Διαλειτουργικότητα με το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλωτού μέσου (Automatic identification system – AIS), το οποίο παρέχει αδιάλειπτα το στίγμα γεωγραφικού εντοπισμού του πλωτού μέσου και στοιχεία ταυτοποίησης αυτού σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
 • Διαλειτουργικότητα με συστήματα Κοινότητας λιμένων. Ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων με διαχειριστές ελευθέρων ζωνών, διαχειριστές λιμένων και αερολιμένων και άλλα συστήματα συναλλασσομένων που λειτουργούν στη χώρα και μπορούν να βοηθήσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
 • Διαλειτουργικότητα με συστήματα παρακολούθησης εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics), (π.χ.OpenMAINT, Shipping Easy), πλοίων σε ζωντανό (live) χρόνο (π.χ. Marine Traffic), διαλειτουργικότητα με βάσεις δεδομένων εμπορίου (π.χ. Uncomtrade).

Πού θα δοθεί προτεραιότητα

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα σε διαδικασίες που:

 • σχετίζονται με Ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
 • σχετίζονται με Φόρους ταξινόμησης οχημάτων.
 • σχετίζονται με Φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ.
 • δημιουργούν αυξημένο Διοικητικό κόστος κατά την εκτέλεση τους.
 • διευκολύνουν την συναλλαγή για όλα τα συναλλασσόμενα μέρη.
 • σχετίζονται με δασμοφορολογικές απαλλαγές.

Πηγή: newsbeast.gr