Στον εντοπισμό και την ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου μέσω του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίησή της προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Το Μητρώο θα διασυνδεθεί με το Κτηματολόγιο και θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλα τα ακίνητα ενώ θα μέσω του Taxis θα έχει τη δυνατότητα απευθείας βεβαίωσης των πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καθώς και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις.

Ειδικότερα οι βασικοί άξονες του σχεδίου για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που θα «τρέξει» το 2023 είναι:

  1. Καταγραφή των ακινήτων με συνεργασία του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας με τους φορείς του δημοσίου που έχουν στη κατοχή τους ακίνητα κατέχουν ακίνητα και διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων υπουργείων, όπως το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.α. Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΑΤΜΑΠ) καλύπτει την ανάγκη καταγραφής σε ενιαίο μητρώο όλης της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημοσίου, οι οποίοι υποχρεούνται να το ενημερώνουν άμεσα για κάθε μεταβολή, προκειμένου να επικαιροποιείται, επιπλέον δε, οφείλουν να παρέχουν κάθε συνδρομή που θα τους ζητηθεί προς τούτο, με σκοπό, τόσο την προστασία των ακινήτων τους, όσο και τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους για το δημόσιο συμφέρον. Στόχοι για το 2023 είναι :η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας του ΑΤΜΑΠ, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας με τους φορείς του δημοσίου που κατέχουν ακίνητη περιουσία, η βελτίωση της ψηφιακής πλατφόρμας σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και με τη συνεργασία της ΓΓΠΣΔΔ, η πλήρης διασύνδεση με την ψηφιακή βάση του νομικού προσώπου Ελληνικό Κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα σε πραγματικό χρόνο («real time»), η συνδρομή στην αξιοποίηση ακινήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών.
  2. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων σχεδιάζεται ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας).
  3. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας που θα περιέλθει στο υπουργείο Οικονομικών, από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τη συνδρομή εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων, ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων κλπ, θα σχεδιαστούν τα όρια των νέων δημόσιων ακινήτων που θα προκύψουν.
  4. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για συνεχή καταχώριση των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.α.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.α.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.
  5. Θα διενεργηθούν νέοι διαγωνισμοί για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών καθώς και επαναληπτικοί διαγωνισμοί όσων κατέστησαν άγονοι, με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους Κανονισμούς και απαιτήσεις (ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας κ.λπ.).
  6. Υλοποίηση προγράμματος για τη ταχεία εκκαθάριση των Σχολάζουσων Κληρονομιών ώστε να μην παραμένουν υποθέσεις εκκρεμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα και να εξασφαλισθούν άμεσα έσοδα για το Δημόσιο
  7. Ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου επί των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και η εκπλήρωση του σκοπού που έχουν αναλάβει, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Επίσης στόχος της είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων δικαιούχων.
  8. Σύσταση Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολάζουσων Κληρονομιών και Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών
  9. Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, για όλες τις δημοπρατούμενες από το υπουργείο Οικονομικών θέσεις, αναμένεται να συνεχιστεί και να βελτιωθεί κατόπιν σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Πηγή: newsbeast.gr