Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.410 εκατ. το 2021, μειωμένα κατά 5% ετησίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους ληξιπρόθεσμων δανείων (NPE). Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 4ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €318 εκατ., -16% ετησίως. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των NPEs. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €907 εκατ. το 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,2%. Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια.

Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €394 εκατ., +25% ετησίως. Όσον αφορά το 4ο 3μηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €116 εκατ., +35% ετησίως, σηματοδοτώντας νέα επίδοση ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων, πιστωτικές κάρτες και έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτική τραπεζική, αλλά και νέες εκταμιεύσεις δανείων.

Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,59% το 4ο 3μηνο 2021, +10μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2021 διαμορφώθηκαν σε €902 εκατ., -4% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα €380 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 2021 κατά 5% σε ετήσια βάση στα €418 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 46% το 2021 έναντι 50% το 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Το 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.270 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.904 απασχολούνταν στην Ελλάδα. Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα κατά το 2021 μειώθηκε κατά 1.104, κυρίως λόγω του προαναφερθέντος προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, βάσει του οποίου αποχώρησαν 899 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του έτους.

Το κόστος αναδιάρθρωσης προσωπικού που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης του 2021 ανήλθε σε €25 εκατ., ενώ επιπλέον €7 εκατ. μη επαναλαμβανόμενα γενικά και διοικητικά έξοδα καταχωρήθηκαν εντός του έτους. Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €902 εκατ. το 2021, 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων. Το 4ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €47 εκατ. από €48 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων ροών ΝPEs. Επιπλέον, καταχωρήθηκαν επιβαρύνσεις δανείων €21 εκατ. που σχετίζονται με πιστωτικό κίνδυνο.

Απομειώσεις ύψους €126 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPE Sunrise 3. Το καθαρό έξοδο προβλέψεων μειώθηκε στις 53μ.β. κατά το 4ο 3μηνο 2021, από 148μ.β. ένα χρόνο πριν. Το προ φόρων αποτέλεσμα το 4ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €176 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €78 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021, από ζημία €511 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €55,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 7μ.β. το 3ο 3μηνο 2021 και 13μ.β. το 4ο 3μηνο 2020. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €14,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, από €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, μετά τη συμμετοχή €1 δισ. στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 204%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021. Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €38,5 δισ. έναντι €49,5 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Κατά τη διάρκεια του 4ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs ως διακρατούμενων προς πώληση.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €1,5 δισ. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €6,5 δισ. το 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνει €6,3 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2. Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 12,6% έναντι 45,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογιστικοποιηθεί πλήρως στο 4ο 3μηνο 2021.

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες του Ομίλου Πειραιώς, βλ. FY.2021 Financial Results  και Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στις 24 Μαρτίου 2022.

Πηγή: newsbeast.gr