Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία στέλνει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η βιωματική βεβαιότης ότι ο Χριστός είναι η ελευθεροποιός Αλήθεια, το θεμέλιον, ο υπαρκτικός άξων και ορίζων της ζωής μας», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στην Πατριαρχική Απόδειξη για το Πάσχα.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ.κ. Βαρθολομαίος τονίζει: «“Το φαιδρόν της αναστάσεως κήρυγμα” και το “Χριστός Ανέστη” συνηχούν σήμερον με την κλαγγήν των όπλων, την κραυγήν αγωνίας των αθώων θυμάτων της πολεμικής βίας και των προσφύγων, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται πολυάριθμα αθώα παιδία. Διεπιστώσαμεν ιδίοις όμμασι τα προβλήματα κατά την πρόσφατον επίσκεψίν μας εις την Πολωνίαν, όπου κατέφυγεν ο κύριος όγκος των προσφύγων εξ Ουκρανίας».

«Συμπάσχομεν με τον ευσεβή και γενναίον Ουκρανικόν λαόν, ο οποίος αίρει βαρύν σταυρόν, προσευχόμεθα και αγωνιζόμεθα διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην δι’ όσους τας στερούνται. Είναι αδιανόητον δι’ ημάς τους Χριστιανούς να σιωπώμεν ενώπιον της καταρρακώσεως της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας. Ομού μετά των θυμάτων των ενόπλων συγκρούσεων, ο ‘’μεγάλος ηττημένος” των πολέμων είναι η ανθρωπότης, η οποία εις την μακράν ιστορίαν της δεν κατώρθωσε να καταργήση τον πόλεμον. Ο πόλεμος όχι μόνον δεν λύει προβλήματα, αλλά δημιουργεί νέα και πολυπλοκώτερα. Σπείρει διχασμόν και μίσος, μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ των λαών. Ημείς πιστεύομεν στερρώς ότι η ανθρωπότης δύναται να ζήση χωρίς πολέμους και βίαν» σημειώνει.

«Η Εκκλησία του Χριστού, εκ της φύσεώς της, λειτουργεί ως παράγων ειρήνης. Όχι μόνον δέεται υπέρ της «άνωθεν ειρήνης» και της «ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», αλλά τονίζει την σημασίαν της ανθρωπίνης προσπαθείας διά την εδραίωσίν της. Ίδιον του χριστιανού είναι πρωτίστως «το ειρηνοποιείν». Ο Χριστός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς, ο αγών των οποίων είναι απτή παρουσία του Θεού εν τω κόσμω και εικονίζει την ειρήνην την «πάντα νούν υπερέχουσαν» (Φιλιπ. δ´, 7), εν τη «καινή κτίσει», εν τη ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας, ως προσφυώς τονίζεται εις το κείμενον του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Υπέρ της του κόσμου ζωής». Το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, «τιμά τους μάρτυρες, οι οποίοι προσέφεραν τη ζωή τους για την ειρήνην, ως μάρτυρες της δύναμης της αγάπης, του κάλλους της δημιουργίας στην αρχική και τελική της μορφή, και της ιδεώδους ανθρωπίνης συμπεριφοράς, όπως την υπέδειξε ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του» προσθέτει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Πηγή: newsbeast.gr