«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Όλες οι δημόσιες αρχές πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση των στόχων που έχουν τεθεί για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας – αυτή είναι η πρόκληση για τη γενιά μας».

Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Γιάννης Λιανός σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ γνωστοποιεί ότι: «…Το εργαλείο Sandbox είναι ήδη εδώ και ο πρώτος γύρος θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022».

Sandbox: Δημιουργεί έναν εποπτευόμενο χώρο πειραματισμού για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Υπενθυμίζεται, όπως έχει δηλώσει ο κ. Λιανός ότι: «Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει ήδη από το 2020 συμβάλει σημαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στη συζήτηση σχετικά με την ενσωμάτωση στο δίκαιο του ανταγωνισμού του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τον Ιούλιο του 2021, η ΕΑ ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για το «sandbox βιώσιμης ανάπτυξης», και ενόψει των θετικών σχολίων που λάβαμε, αποφασίσαμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτή τη νέα πειραματική προσέγγιση: ο στόχος είναι για τη βιομηχανία (και ειδικότερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) να πειραματιστεί με νέες επιχειρηματικές μορφές που στοχεύουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε συμβατότητα με το δίκιο ανταγωνισμού.

Η σημασία των στόχων βιωσιμότητας αναγνωρίζεται πλέον από το άρθρο 37Α του Ν. 3959/2011 για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, όπως τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα υιοθέτησης επιστολής μη-ανάληψης δράσης από τον Πρόεδρο της Επ. Ανταγωνισμού ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σε περίπτωση που μία συμφωνία ή πρακτική συνεισφέρει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο δημόσιο συμφέρον.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές η ΕΑ συνεισφέρει στην εθνική και Ενωσιακή στρατηγική για την Πράσινη μετάβαση της οικονομίας.

Γενικότερα, οι αρχές ανταγωνισμού οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια ανα-προσανατολισμού της οικονομικής δραστηριότητας προς την Πράσινη Ανάπτυξη. Αυτός ο αναδυόμενος ενεργός ρόλος των αρχών ανταγωνισμού, όχι μόνο μέσω της κατασταλτικής εφαρμογής του νόμου για τον ανταγωνισμό, αλλά και μέσω μίας συμβουλευτικής οδού για την προώθηση του ανταγωνισμού, μπορεί να οδηγήσει στη χρήση νέων πιο ευέλικτων νομικών εργαλείων. Το sandbox αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο. Δημιουργεί έναν εποπτευόμενο χώρο πειραματισμού για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προφανώς, η δημιουργία του sandbox για τον ανταγωνισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη ουδόλως αποσκοπεί στην αποφυγή της εφαρμογής κανόνων ανταγωνισμού από την αγορά, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιανταγωνιστικές πρακτικές που απλώς περιέχουν κάποια αναφορά ή χαμηλή συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να ξεπεραστεί η ζημιά στον ανταγωνισμό (π.χ. πρακτικές «green-washing»). Αντίθετα, καθιστά δυνατή την πλήρη αξιολόγηση των πρακτικών εκ των προτέρων από την ΕΑ (ακόμη και πριν από την υλοποίηση του έργου) προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί ο ρυθμιστικός κίνδυνος για «πράσινες» επενδύσεις σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο δημοσίου συμφέροντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Θεωρούμε ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία της ΕΑ θα ενισχύσει τη συμμόρφωση με τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψει επίσης τη συγκρότηση της νέας Πράσινης Οικονομίας στην Ελλάδα, βάσει σταθερών και συμβατών με τον ανταγωνισμό αρχών, διασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμους τους στόχους του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών»

Πηγή: newsbeast.gr