Λύνεται το πρόβλημα με την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη (22/12).

Συμπληρώνεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν.4067/2012), με την πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας (σύνταξη μελέτης, έγκριση από τον οικείο δήμο) για την επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Επιτρέπεται, επίσης η χρήση ηλεκτρικών συσκευών (θέρμανσης, φωτισμού, ανεμιστήρων) με βασική προϋπόθεση η εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στους κανόνες και τις προδιαγραφές και να πιστοποιείται από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

  1. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση».

Πηγή: newsbeast.gr